Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:143 (2007-2008)
Innlevert: 31.10.2007
Sendt: 01.11.2007
Rette vedkommende: Miljøvern- og utviklingsministeren
Besvart: 13.11.2007 av miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Når vil statsråden komme med en plan for ivaretakelse av skogfinnenes bygningskultur og en oppgradering av kulturminnene på den norske siden av Finnskogleden?

Begrunnelse

Under budsjettbehandlingen høsten 2006 la flertallet i kommunalkomiteen inn følgende merknad:

"Flertallet vil peke på at det er viktig å avklare på hvilken måte staten kan bidra til å sikre vern og videreutvikling av den skogfinske kulturarven. På denne bakgrunn ber flertallet Regjeringen på egnet måte komme tilbake til Stortinget med en plan for ivaretagelse av skogfinnenes bygningskultur og en oppgradering av kulturminnene på den norske siden av Finnskogleden".

At det begynner å haste med en slik plan, understrekes av oppslaget i Nationen den 31.10. der det referes at Åsnes kommune "forbyr riving i skogen". Dette gjør de for å hindre at flere verneverdige hus går tapt. Det er derfor naturlig å be statsråden tidfeste når han vil følge opp flertallets ønsker fra fjorårets budsjettbehandling.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Spørsmålet ble overført fra arbeids- og inkluderingsministeren.

Skogfinnene er en av de nasjonale minoritetene i Norge. Norge er forpliktet til å legge til rette for at de nasjonale minoritetenes kulturarv blir bevart og utviklet.

Riksantikvaren satte i 2003 i gang et arbeid med å kartlegge minoritetenes kulturminner, i samarbeid med minoritetenes egne miljø. Arbeidet skal munne ut i en verneplan for kulturminner og kulturmiljø knyttet til de nasjonale minoritetene, deriblant skogfinnene. Riksantikvaren har løpende kontakt med Hedmark fylkeskommune som samarbeider med det skogfinske miljøet på begge sider av grensa.

Videre har museene de siste årene arbeidet for å dokumentere og sikre de nasjonale minoritetenes kulturarv. Forskjellige museer har tatt hovedansvaret for ulike nasjonale minoriteter.