Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:147 (2007-2008)
Innlevert: 01.11.2007
Sendt: 01.11.2007
Besvart: 07.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Vedrørende nevrokirurgien i Stavanger (SUS) anbefaler administrasjonen i Helse Vest, til styremøtet 8. november, at akuttberedskapen opprettholdes ved SUS, men at SUS ikke skal gjennomføre planlagte nevrokirurgioperasjoner. Nevro-kirurgstaben ved SUS må pendle til Bergen for å gjennomføre operasjoner for å opprettholde sin kompetanse, noe man på SUS har stilt seg kritisk til.
Vil statsråden gi klare signaler om at man skal unngå slik pendling, og sikre at man kan foreta et tilstrekkelig antall planlagte operasjoner ved SUS?

Begrunnelse

Når man mener Stavanger Universitetssykehus (SUS) anses som kompetente til å ha en akuttberedskap, så må man anta at det ikke ligger helsemessige begrensninger for at man også skal kunne gjennomføre planlagte operasjoner. Ved å ha en akutt beredskap ved SUS, så må man også ha nødvendige fasiliteter som burde kunne brukes til planlagte operasjoner.
Økonomiske anslag antyder også at det ikke er noe særlig å spare på å pendle fra Stavanger til Bergen for å gjennomføre planlagte operasjoner der.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg er opptatt av å sikre befolkningen i hele helseregion Vest et faglig godt behandlingstilbud innen nevrokirurgi. Det er uheldig både for pasientene, ansatte og befolkningen at det reises usikkerhet om behandlingstilbudene, slik det har skjedd i denne saken.

Etter anmodning fra Helse Vest RHF ba departementet Sosial- og helsedirektoratet om en faglig gjennomgang av det nevrokirurgiske tilbudet i Helse Vest. Rapporten fra direktoratet ble ferdigstilt i henhold til fristen 20. september. Samme dag sendte departementet rapporten til styret for Helse Vest RHF, som ansvarlig for videre behandling og oppfølging.

Jeg er kjent med at administrerende direktør i Helse Vest RHF i sin innstilling til styret har valgt ikke å legge den faglige tilrådingen fra Sosial- og helsedirektoratet til grunn for organiseringen av det nevrokirurgiske tilbudet i Helse Vest. Han begrunner dette med at den faglige tilrådingen ikke ivaretar alle de hensyn som styret for Helse Vest RHF la til grunn i sitt vedtak. Administrerende direktør viser til den store oppmerksomheten som har vært om saken, og at dette er et tilbud som har vært etablert i Helse Stavanger i mange år.

Administrerende direktør tilrår i sitt forslag til vedtak til styret at saken bør legges fram for eier, altså helse- og omsorgsministeren, for behandling i foretaksmøtet. Det skal jeg selvsagt gjøre, hvis styret fatter vedtak i tråd med innstillingen. Hva som vil bli konklusjonen i foretaksmøtet, kan jeg ikke foregripe nå, før styret for Helse Vest RHF har fattet sitt vedtak og departementet har fått saken til behandling.