Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:155 (2007-2008)
Innlevert: 02.11.2007
Sendt: 05.11.2007
Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Besvart: 09.11.2007 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): En samlet kommunalkomité understreket i Innst.S. nr. 159 (2005-2006) viktigheten av å gjøre det enklere å få godkjent utdanning i andre land, og dette gjaldt både fagutdanning og akademisk utdanning.
Hva har blitt gjort innen dette feltet siden 2006?

Begrunnelse

Første avsnitt av komitémerknaden i Innst.S. nr. 159 (2005-2006) lyder som følger:

"Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, lederen Dag Terje Andersen, Tore Hagebakken, Saera Khan, Inger Løite og Arild Stokkan-Grande, fra Fremskrittspartiet, Per-Willy Amundsen, Åge Starheim og Ib Thomsen, fra Høyre, Kari Lise Holmberg og Bent Høie, fra Sosialistisk Venstreparti, Geir-Ketil Hansen, fra Kristelig Folkeparti, Bjørg Tørresdal, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, og fra Venstre, Vera Lysklætt, viser til det arbeid som Kunnskapsdepartementet har satt i gang med sikte på å gjøre det enklere å få godkjent utdanning fra andre land. Komiteen vil understreke at flere innvandrere har gjennomført utdanning i hjemlandet. Disse ønsker å bruke sine kunnskaper i det norske arbeidsmarkedet, og det er viktig at det legges godt til rette for dette. Dagens ordninger for godkjenning av utenlandsk utdanning er dessverre lite samordnet. Det er behov for en bedre og mer enhetlig vurdering av utenlandsk utdanning i Norge. Dette gjelder både for utenlandsk fagutdanning og for akademisk utdanning. Videre trengs større åpenhet om hvordan norske utdanningsinstitusjoner vurderer den enkelte utdanning fra bl.a. Afrika og Asia."

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Spørsmålet er stilet til arbeids- og inkluderingsministeren fra en samlet kommunalkomité ved stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen: "En samlet kommunalkomité understreket i Innst. S. nr. 159 (2005-2006) viktigheten av å gjøre det enklere å få godkjent utdanning i andre land, og dette gjaldt både fagutdanning og akademisk utdanning. Hva har blitt gjort innen dette feltet siden 2006?" Saken er overført fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Kunnskapsdepartementet for besvarelse av statsråd Tora Aasland.

Kunnskapsdepartementet oppnevnte 1. april 2006 et utvalg for å utrede problemstillinger knyttet til systemet for godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge.

Det var en tredelt bakgrunn for oppnevningen:

- et anmodningsvedtak fra Stortinget (nr. 384 (2004-2005)) der regjeringen blir bedt om å utarbeide retningslinjer for raskere kartlegging av kompetanse slik at denne kan benyttes om grunnlag for hel eller delvis godkjenning av fagkrets

- departementets varsel i Ot.prp.nr.79 (2004-2005), om ny lov om universiteter og høyskoler, at det ville bli satt i gang et arbeid for å etablere bedre rutiner for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

- Soria Moria-erklæringen innehar ambisjoner om å bedre innvandreres muligheter for inkludering og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv, ved at regjeringen vil gjøre det enklere og raskere å få godkjent utdanning tatt i andre land.

Utvalget, ledet av Knut Brautaset, ble særlig bedt om å se på godkjenning av utenlandsk utdanning og vurdere behov for endringer som kan bidra til bedre integrasjon av innvandrere i det norske arbeidsmarkedet. I tillegg ble utvalget bedt om å se på reglene for godskriving av utdanning mellom norske utdanningsinstitusjoner på bakgrunn av ny gradsstruktur. Brautasetutvalgets mandat var begrenset til godkjenning av høyere utdanning, det vil si generell og faglig godkjenning av akademisk utdanning, og omfattet ikke godkjenning/autorisasjon for det regulerte arbeidsmarkedet eller fagutdanningen. Utvalget avga den 24. januar 2007 sin innstilling med en rekke konkrete forslag.

Forslagene inkluderte blant annet opprettelse av en arbeidsgruppe for å gjennomgå Nasjonal database for godkjenning av høyere utdanning (NAG), oppfølging av Nasjonal handlingsplan for godkjenning av høyere utdanning, herunder en oppfordring om at institusjonene bør bruke Lisboakonvensjonens supplerende tekst som en veiledning i godkjenningsarbeidet. Utvalget gikk også inn for å endre formulering av § 3-4 (1) i lov om universiteter og høyskoler, samt forskrift om godskriving av høyere utdanning § 2, for å samsvare bedre med det nye gradssystemet. Kunnskapsdepartementet ble videre bedt om å avklare ansvar for kapasitet og opplegg for norskopplæring for innvandrere som har, eller ønsker å ta, høyere utdanning. Utvalget foreslo at NOKUT skal gi supplerende informasjon om utdanningen i godkjenningsbrevet da dette vil styrke søkeres muligheter på arbeidsmarkedet og øke arbeidsgivers forståelse av hva en utdanning fra utlandet tilsvarer i Norge. Det ble også pekt på behovet for å styrke arbeidet med listen over kvalifikasjoner fra utlandet som tilfredsstiller kravene til generell studiekompetanse med navn på utdanning og eventuelle tilleggskrav (GSU-listen). Utvalget foreslo også at det opprettes et nasjonalt informasjonssenter for å gi brukerne korrekt informasjon når det gjelder adgang til studier samt godkjenning, godskriving av høyere utdanning og godkjenning som kreves for regulerte yrker, da rask tilgang på god informasjon om godkjenningsordninger er mangelvare i dag.

Brautasetutvalgets innstilling finnes i sin helhet på lenken:

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/rap/2007/0005/ddd/pdfv/304890-brautasetutvalget_22-01-07.pdf

Departementet sendte innstillingen på høring 30. januar 2007 med høringsfrist 30. april 2007. Det kom inn høringsuttalelser fra 49 instanser. Høringsinstansene var generelt positive til utvalgets forslag.

Kunnskapsdepartementet jobber for tiden med oppfølgingen av innstillingen. Det vises i denne forbindelse også til Arbeids- og inkluderingsdepartementets melding om arbeidsmigrasjon som skal legges frem i 2008. Kunnskapsdepartementet har tilskrevet alle universiteter og høyskoler i forbindelse med oversendelsen av Lisboakonvensjonens supplerende tekst. Institusjonene er oppfordret til å bruke denne som veiledning i godkjenningsarbeidet. Departementet har også tilskrevet NOKUT og bedt dem om å oppnevne en arbeidsgruppe i forbindelse med gjennomgangen av NAG-basen. Kunnskapsdepartementet arbeider nå med å forberede nødvendige endringer i universitets- og høyskoleloven på bakgrunn av lovforslagene i Brautasetrapporten. Det tas sikte på å legge frem en lovproposisjon våren 2008. Departementet følger også opp utvalgets anbefaling om å ta initiativ til avklaring av ansvar for kapasitet og opplegg for norskopplæring for personer med høyere utdanning fra utlandet.

I Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, som kommer til anvendelse for EØS-borgere som ønsker å praktisere et regulert yrke i en annen EØS-stat enn hvor de har kvalifisert seg, er det et krav om etablering av et kontaktpunkt i hvert land. Kontaktpunktet er foreløpig tenkt lagt til det ovennevnte informasjonssenter. Dette kontaktpunktet skal bidra med nødvendig informasjon om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner etter direktivet, spesielt informasjon om nasjonal lovgivning som regulere de regulerte yrkene. Videre skal det bistå borgerne ved utøvelse av deres rettigheter og ved behov samarbeide med de øvrige kontaktpunktene i landene. Dette direktivet ble godkjent i EØS-komiteen i møte den 26. oktober 2007.