Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:165 (2007-2008)
Innlevert: 06.11.2007
Sendt: 07.11.2007
Besvart: 12.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Telenor har som eier av fasttelefoninettet en sterk egeninteresse i å opprettholde høye tilgangspriser for andre teleselskaper til nettet. Hva vil statsråden gjøre for å sikre like konkurransevilkår i markedet for fasttelefoni og dermed bidra til lavere priser for forbrukerne?

Begrunnelse

Manglende konkurranse i markedet for fasttelefoni betyr høyere priser for forbrukerne. En ny rapport fastslår at Telenors pris til konkurrerende virksomheter for tilgang til fasttelefoninettet ikke er i overensstemmelse med reguleringsvedtak fra Post- og teletilsynet.
Telenor er eier av fasttelefoninettet, og er derfor utpekt som en sterk markedsaktør av Post- og teletilsynet. Det innebærer at andre tilbydere har anledning til å videreselge fastnettabonnement fra Telenor til en regulert pris, det vil si med en rabatt fra Telenor. Men skal andre selskaper kunne tilby slike abonnement til en konkurransedyktig pris, må den regulerte prisen Telenor tar for tilgang til nettet ikke være for høy. Tilgangsprisen skal etter Post- og teletilsynets vedtak kun dekke Telenors faktiske kostnader ved videresalget. Telenor har likevel en åpenbar egeninteresse i å holde prisen på et høyere nivå, og dermed bidra til å holde konkurrentene ute fra markedet.
En ny rapport fra Econ Pöyry slår nå fast at den rabatten andre selskaper får fra Telenor ved videresalg av fasttelefoniabonnement er for lav. Telenor tar seg for godt betalt.
Post- og teletilsynet har så langt akseptert dagens rabatt på 18 prosent. Econ Pöyrys anslag er at den burde være på minimum 31 prosent for å opprettholde konkurranse i markedet. Det er Post- og teletilsynet som skal overvåke situasjonen i markedet for å sikre at prisen Telenor tar ikke er for høy. Prisen er ikke endret siden 2003. Slik situasjonen er nå, er det forbrukerne som betaler for manglende konkurranse i markedet for fasttelefoni. Det er fremdeles over 2 millioner fasttelefonikunder. Det sier seg selv at en mer effektiv konkurranse i markedet vil gi store samfunnsøkonomiske gevinster, og gi folk billigere fasttelefoni.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Post- og teletilsynet utpekte i vedtak av 21. april 2006 Telenor som tilbyder med sterk markedsstilling i sluttbrukermarkedene for tilgang til fasttelefoni (abonnement). Samtidig ble Telenor bl.a. pålagt å tilby tradisjonelle fasttelefoniabonnement (analog og ISDN) for videresalg. Kombinert med såkalt fast forvalg gir dette Telenors konkurrenter muligheter til å tilby en fullstendig fasttelefonitjeneste i sluttbrukermarkedet basert på Telenors infrastruktur.

Telenors videresalg av abonnement er underlagt en såkalt "pris minus"-regulering. Dette innebærer at Telenor skal ta utgangspunkt i egne sluttbrukerpriser på abonnementsproduktet og trekke fra de kostnader Telenor selv har for å levere produktet i sluttbrukerleddet (bl.a. til salg, markedsføring, kundeservice og fakturering). Per i dag utgjør fradraget 18 % av sluttbrukerprisen.

Post- og teletilsynet fører tilsyn med at Telenor overholder sine regulatoriske forpliktelser, herunder også prisforpliktelsene. Tilsynet har nylig startet en gjennomgang av Telenors priser for videresalg av abonnement, bl.a. basert på rapportering av regnskapstall fra Telenor. Rapporten fra Econ Pöyry, utarbeidet på oppdrag fra Tele2, vil bli brukt som en del av grunnlaget for denne vurderingen. Tilsynet vil også innhente ytterligere informasjon fra Telenor. Dersom Post- og teletilsynet finner at Telenor tar mer betalt for videresalgsproduktet enn reguleringen tillater, vil tilsynet kunne pålegge Telenor å redusere prisen.

Videre har Post- og teletilsynet de siste årene gjennomført flere tiltak for å styrke konkurransen i fasttelefonimarkedet. I vedtaket 21. april 2006 påla tilsynet Telenor å redusere grossistprisen for videresalg av abonnement i de tilfeller sluttkunden også får levert bredbåndstjeneste via den samme aksesslinjen. Videre påla tilsynet sommeren 2007 Telenor å redusere den såkalte tilbyderbytteprisen for videresalg av abonnement fra 147 kroner til 50 kroner.

Post- og teletilsynet har også gjennomført flere tiltak for å legge forholdene til rette for at tilbydere av bredbåndstelefoni skal kunne etablere seg i det norske markedet. Dette har hatt en god effekt for konkurransesituasjonen innen fasttelefoni, spesielt i privatmarkedet. Ved utgangen av første halvår 2007 var det mer enn 420.000 kunder i privatmarkedet som benyttet bredbåndstelefoni, mens ca. 1,6 millioner kunder benyttet tradisjonell fasttelefoni. Mer enn 70 tilbydere av bredbåndstelefoni har etablert seg i markedet, og disse er i vesentlig mindre grad avhengig av tilgang til Telenors infrastruktur enn tilbydere av tradisjonell telefoni. Telenors markedsandeler innen bredbåndstelefoni er vesentlig lavere enn innen tradisjonell fasttelefoni. Ved utgangen av første halvår 2007 hadde Telenor ca. 28 % av kundene i privatmarkedet som benyttet bredbåndstelefoni, mens Telenors andel av trafikkminuttene for bredbåndstelefoni i privatmarkedet var under 20 %.

Telemyndigheten forventer at utbredelsen av bredbåndstelefoni vil fortsette å øke i årene som kommer, på bekostning av tradisjonell telefoni. Dette vil styrke konkurransen innen fasttelefoni ytterligere.