Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:167 (2007-2008)
Innlevert: 06.11.2007
Sendt: 07.11.2007
Besvart: 14.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Etter raset i Bolstadtunnelen bør statsråden sørge for at det hentes inn uavhengig ekspertise for å gå igjennom norske tunneler for å forsikre bilistene om at tunnelene i Norge er trygge.
Er statsråden enig i at det er et problem at det er samme etat som både er vegeier og kontrollør, og vil statsråden sørge for at det snarest blir etablert et uavhengig transporttilsyn som skal sikre at veinettet, bruene og tunneler i Norge er sikre, slik at bilistenes tillit til vegvesenet kan gjenopprettes?

Begrunnelse

Siden raset i Hanekleivtunnelen 25 desember 2006 har granskningsrapportene, både den interne og den eksterne, slått fast at sikkerhetsarbeidet har vært mangelfullt. I tillegg har rapportene også slått fast at ansvarsforholdet i Vegvesenet som eier og utfører har vært svært uklart, og at dette kan ha vært avgjørende for at rasene kunne skje. Etter det svært omfattende sikringsarbeidet som har pågått i år, friskmeldte vegvesenet i sommer samtlige av tunnelene. Det er derfor svært overraskende at det i dag skjer et nytt ras i en av de tunnelene som ble omfattende sikret. Det blir et stort spørsmål hvordan dette kunne skje igjen, og hvordan skal folk ha tillit til Vegdirektoratet og Vegvesenet når man flere ganger opplever at disse forsikrer om at alt nå er sikkert, og så opplever vi at det skjer igjen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Etter raset i Hanekleivtunnelen er nær 1000 tunneler på riks- og fylkesvegnettet inspisert av fagfolk fra Statens vegvesen, entreprenørselskaper eller konsulentfirmaer.

Det ble også i juli i år innført skjerpede bestemmelser, prosedyrer og tiltak vedrørende planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vegtunneler. I disse nye bestemmelsene legges det særlig vekt på kontroll av at foreskrevet kvalitet blir oppnådd.

Planlegging og særlig detaljprosjektering av vegprosjekter utføres i dag i stor grad av private konsulentfirmaer. All vegbygging samt drift og vedlikehold utføres av entreprenører. Ansvars- og rollefordelingen mellom Statens vegvesen og utførende entreprenører er ihht. kontraktsbestemmelsene i Norsk standard. Entreprenøren har ansvaret for utførelsen og skal kontrollere og dokumentere overfor byggherren at foreskrevet kvalitet er oppnådd. Som en ekstra sikkerhet utfører byggherren stikkprøvekontroll.

I de nye bestemmelsene er det for vegtunneler i tillegg innført krav om "uavhengig 3.-parts kontroll ". Denne kontrollen skal omfatte alle faser av et tunnelprosjekt fra de første geologiske undersøkelsene og planleggingsarbeidene til prosjektering, utbygging og inn i driftsfasen. I prinsippet vil et slikt tilleggskrav også gjelde annen type vegbygging bestemt av vanskelighetsgrad i utførelsen og senere risiko for ulykker og personskader. For spesielt kompliserte tunnelprosjekter vil det i tillegg bli opprettet uavhengige rådgivende kvalitetsgrupper.

Jeg konstaterer derfor at Statens vegvesen allerede i veldig stor grad bruker den uavhengige ekspertisen som faktisk finnes til planlegging, prosjektering, drift og inspeksjon av norske vegtunneler.

Det vil nå i løpet av kort tid bli oppnevnt et offentlig utvalg som skal vurdere tilsyn i vegsektoren. Utvalget skal vurdere behovet for et eventuelt selvstendig tilsyn med ansvar for sikkerheten i vegsektoren og da med fokus på infrastrukturen. Som en del av sitt arbeid skal utvalget avgrense hva som menes med tilsyn i denne sammenhengen og trekke grensedragninger mot kontrollvirksomhet og mot byggherre-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Utvalget skal legge fra sin innstilling innen utgangen av 2008 i form av en offentlig utredning.