Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:168 (2007-2008)
Innlevert: 06.11.2007
Sendt: 07.11.2007
Besvart: 13.11.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Mener statsråden at de samme miljøkrav skal gjøres gjeldende for StatoilHydros virksomhet i utlandet som på norsk territorium?

Begrunnelse

Regjeringen har i den senere tid gitt delvis motstridende og uklare utalelser om hvilke miljøkrav som skal gjelde for StatoilHydros virksomhet i Norge og i utlandet.
18. oktober gav nytilsatt miljø- og utviklingsminister Erik Solheim følgende uttalelse til NRK: - Presset på Statoil må være konstant videreutvikling av den beste tilgjengelige teknologien, og aldri aksept for at man for eksempel har én miljøstandard i Nordsjøen, og en annen i Guinea-bukta i Afrika.
Statssekretær Liv Monica Stubholdt uttalte følgende i en debatt med Lars Haltbrekken om StatoilHydro og Shtockman i politisk kvarter på NRK 26. oktober: - Haltbrekken kan ikke glemme at dette er russisk sektor og man kan ikke forvente eller kreve at Russland skal følge norsk lov like lite som vi vil at utenlandske selskaper skal følge sin nasjonale lov på norsk sokkel. Men jeg er enig i at prosjektet gir anledning til å samarbeide om høye miljøstandarder.
I en kommentar til StatoilHydros oljesand-prosjekt i Canada på NRK 28. oktober uttalte Olje- og energiminister Åslaug Haga følgende: - Regjeringa legger til grunn at selskapene har den samme grunnholdningen hjemme og ute, og vi vet at StatoilHydro er opptatt av å være miljøbevisst og ikke minst å bruke det ypperste av teknologi.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Jeg vil først vise til tidligere svar på liknende spørsmål, herunder fra statsråd Erik Solheim til stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen datert 29.10.2007, samt fra samme statsråd til stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal datert 06.11.2007.

StatoilHydro er representert i 40 land, og vil derfor være underlagt en rekke forskjellige regulatoriske regimer. Selskapet har tidligere uttalt at "Verdiene og prinsippene som ligger til grunn for Statoils virksomhet er universelle. Praktisk etterlevelse og konkrete tiltak vil likevel måtte variere og tilpasses utfordringene og virkeligheten i det enkelte land." (Statoils rapport om bærekraft 2005).

StatoilHydro legger i sin strategi vekt på å sikre forsvarlig virksomhet som verner om mennesker, miljø, samfunn og eiendeler. Selskapet vil bruke naturressursene effektivt og levere energi som støtter opp under bærekraftig utvikling.

Jeg legger til grunn at selskapet har et ansvar for de globale miljøfølgene av sin virksomhet både hjemme og ute, og at StatoilHydro gjennom sin virksomhet også kan gi gode eksempler for andre.

Jeg oppfatter StatoilHydro som et offensivt selskap innen helse, miljø- og sikkerhet. Løsningene og erfaringene fra olje- og gassvirksomheten på norsk kontinentalsokkel vil danne et godt grunnlag i arbeidet med miljøutfordringer i andre land der StatoilHydro driver sin virksomhet. Norsk petroleumsindustri har vært underlagt strenge krav til miljø og samfunnsansvar i Norge. Denne kompetansen kan bidra til å gi selskapet nye muligheter internasjonalt.

Imidlertid vil StatoilHydro være underlagt de til enhver tid gjeldende lover og regler i de vertsland som selskapet opererer i, på samme måte som norske lover og regler gjelder for selskaper som opererer i Norge.