Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:186 (2007-2008)
Innlevert: 09.11.2007
Sendt: 12.11.2007
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 21.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): I stortingsmelding nr. 49 (2003-2004) om mangfold og inkludering ble det varslet om kartlegging av flyktningers psykiske helse. Et iverksatt forsøksprosjekt med kartlegging av nyankomne flyktningers psykiske helse skulle avsluttes i 2006 og evalueres. I Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon for 2007 fremgikk det at pilotprosjektet var forsinket.I budsjettproposisjonen for 2008 synes temaet å være utelatt.
Hva er status for prosjektet, og når og hvordan vil statsråden informere Stortinget om saken?

Begrunnelse

Mennesker som søker beskyttelse i Norge har ofte vært gjennom psykisk belastende opplevelser. Mennesker reagerer forskjellig, og behovet for hjelp varierer. Dessverre har det vært flere tragiske eksempler på at psykisk syke innvandrere begår alvorlige kriminelle handlinger. Det er derfor all mulig grunn til å iverksette de tiltak som lar seg gjennomføre. Bondevik 11-regjeringen iverksatte et forsøk med å kartlegge den psykiske helsen til asylsøkere som kom til landet. Dette forsøket skulle avsluttes i 2006 og evalueres. Jeg viser til stortingsmelding nr. 49 (2003-2004) der det står: "En del av prosjektet vil være å finne egnede tiltak for oppfølging av de som har opplevd traumatiserende hendelser og har psykiske problemer. Ansvarlig er Helsedepartementet i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet".
I budsjettproposisjonen for 2007(HOD)står følgende: "Et pilotprosjekt med kartlegging av psykisk helse hos nyankomne asylsøkere er forsinket da datainnsamlingsperioden måtte forlenges fordi det var nedgang i antall asylsøkere siste halvåret 2005. Kartleggingen avsluttes i 2006 og resultatene skal vurderes med sikte på eventuell bruk av kartleggingsinstrumentene ved ordinære helseundersøkelser."
I budsjettproposisjonen for 2008 (HOD) kan jeg ikke se at temaet overhodet er nevnt.
I stortingsmelding nr. 37 (2007-2008) står det at "alle asylsøkere gjennomgår i dag en førstegangs helseundersøkelse. Det vil bli vurdert å utvide denne undersøkelsen til også å gjelde en kartlegging av psykisk helse"
På denne bakgrunn ber jeg om en redegjørelse for statusen på pilotprosjektet som omtales i HODs budsjettproposisjon for 2007.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Sosial- og helsedirektoratet fikk i 2004 i oppdrag fra departementet å utarbeide forslag til et prøveprosjekt med systematisk kartlegging av psykisk helse hos nyankomne asylsøkere. Oppgaven ble først vurdert av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, som frarådet screening. Det var imidlertid viktig å få mer kunnskap om metoder som kan bidra til tidlig identifisering av asylsøkere med alvorlige psykiske problemer. Direktoratet ga derfor våren 2005 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i oppdrag å gjennomføre et pilotprosjekt for utprøving og vurdering av instrumenter/metoder for kartlegging av psykopatologi/psykososiale problemer hos nyankomne asylsøkere med sikte på raske og adekvate intervensjonstiltak.

Pilotprosjektet skulle vært avsluttet i 2006, men ble først avsluttet sommeren 2007. Bakgrunnen for forsinkelsen skyldes flere forhold:

- Det kom andre nasjonaliteter enn forventet slik at de spørreskjemaer og instrumenter som var forberedt og skulle brukes, måtte oversettes og tilrettelegges på nytt

- antall asylsøkere gikk ned utover høsten 2005. Datainnsamlingen tok derfor lengre tid enn antatt, og datainnsamlingsperioden måtte følgelig forlenges betydelig for å få et tilstrekkelig antall (målet var 100 voksne og 50 barn nyankomne asylsøkere) for å kunne konkludere om instrumentenes egnethet til å fange opp psykiske problemer

- det var i utgangspunktet tatt sikte på asylsøkere på mottak i Østlandsområdet. Pga. redusert antall nyankomne måtte asylmottak i andre deler av landet inkluderes, nytt personell rekrutteres og trenes, og nye avtaler med behandlingsinstitusjoner inngås

- det viste å være praktiske problemer knyttet til selve gjennomføringen i det enkelte asylmottak.

Rapport fra pilotprosjektet "Psykisk helse i mottak: Utprøving av instrumenter for kartlegging av psykisk helse hos nyankomne asylsøkere" - Rapport nr. 4/2007 fra NKVTS, ble mottatt i direktoratet 6. november 2007.

For å identifisere psykiske hjelpebehov hos nyankomne asylsøkere, er det i prosjektet prøvd ut ulike kartleggingsinstrumenter som måler psykisk helse. Kartleggingsinstrumentene er basert på selvutfylling. Instrumentene er oversatt til de aktuelle språk, men enkelte av deltakerne måtte likevel ha tolk pga. manglende lese- og skriveferdigheter. Det foreligger resultater fra 85 personer som har fylt ut slike skjemaer. Resultatene fra kartleggingsskjemaene er validert gjennom klinisk diagnostiske intervjuer (CIDI) med 65 personer av de 85. Intervjuene er gjennomført med tolk. Det var to store grupper med i undersøkelsen; den ene fra Somalia og den andre fra land i Midtøsten og Nord-Afrika (MENA).

På bakgrunn av resultatene fra undersøkelsen, blir det i rapporten konkludert med at oversatte kartleggingsinstrumenter basert på selvutfylling til en viss grad er anvendelige overfor asylsøkere med noe skolebakgrunn, dvs. at de har god skrive- og lesedyktighet på sitt eget morsmål. Skjemaene er egnet til å identifisere personer som trenger videre utredning. For personer med liten eller ingen skolegang - og med behov for bistand fra tolk i utfyllingen - fanger skjemaene i liten grad opp psykiske lidelser. For en av gruppene i undersøkelsen har ca. 60 % liten eller ingen formell skolebakgrunn.

Direktoratet skal nå gjennomgå resultatene og vurdere om noen av kartleggingsverktøyene bør justeres. Direktoratet vil videre vurdere om, og eventuelt hvordan, instrumentene mest hensiktsmessig kan benyttes ved helseundersøkelser av asylsøkere så tidlig som mulig etter ankomst til landet.

Departementet vil vurdere saken når anbefalinger fra direktoratet foreligger. Stortinget vil bli informert om oppfølgingen av saken senest i neste års statsbudsjett.