Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvern- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:189 (2007-2008)
Innlevert: 09.11.2007
Sendt: 12.11.2007
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 20.11.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Vil statsråden ta initiativ til at det utarbeides en stortingsmelding om rikets energitilstand slik det annethvert år gjøres for rikets miljøtilstand?

Begrunnelse

Det er for tiden en lang rekke uavklarte forhold rundt norsk kraftsituasjon både på kort og lang sikt. Eksemplene er mange, for eksempelt har regjeringskilder gitt uttrykk for at det ikke er noen automatikk i at det vil bli gitt utslippstillatelse til de midlertidige gasskraftverkene på Nordmøre. Disse vil uansett ikke bli startet før prismekanismen har fått virke. Samtidig foreligger det en lang rekke prosjekter for fornybar-energi og gasskraftutbygging som kan medføre at Norge nok en gang kan bli storeksportør av fornybar energi.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen presenterte hovedtrekkene i sin energipolitiske handlingsplan i Soria Moria-erklæringen. Som det går frem av erklæringen er det et overordnet mål å legge til rette for sikker og effektiv energiforsyning med akseptable priser til husholdninger og industri.

En sikker tilgang på energi er viktig både for folk flest i hverdagen, for verdiskapingen og for arbeidsplassene. Regjeringen har derfor gitt høy prioritet til arbeidet med å redusere sårbarheten i den norske kraftforsyningen.

Regjeringen vil legge til rette for økt kraftproduksjon ved en aktiv satsing på miljøvennlige energiformer.

Det innebærer for det første å utnytte potensialet som ligger i opprusting av eksisterende vannkraftverk. Videre vil Regjeringen stimulere til økt utbygging av små-, mini- og mikrokraftverk.

Fornybarsatsingen spiller en viktig rolle i de utfordringene vi ser knyttet til ny produksjonskapasitet. Gjennom en satsing på energieffektivisering og nye fornybare energikilder, kan Norge få et variert og miljøvennlig energisystem. Enova har en rekke tiltak for satsing på energisparing, økt produksjon av fornybar energi og informasjonstiltak. En fordobling av rammene til Enova gir mulighet for en betydelig økt satsing på dette arbeidet. En ny støtteordning til fornybar elektrisitet gjennom Enova for å realisere vind-, vann- og biokraftprosjekter i området er initiert. Videre vil fjern- og nærvarmeprosjekter kunne bidra til å avlaste etterspørselen av elektrisitet.

Det foreligger i dag flere planer for bygging av gasskraftverk i Norge. Fram til i dag er det gitt 5 energikonsesjoner for gasskraftverk; på Kårstø, Kollsnes, Skogn, Tjeldbergodden og Melkøya. Energikonsesjon og utslippstillatelse er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for at det blir investert i ny gasskraftproduksjon. Selskapenes vurderinger av lønnsomheten vil avgjøre om investeringene blir gjennomført.

Det gjøres samtidig et betydelig innsats på teknologiutvikling for CO2-håndtering på gasskraftverk, På Testsenteret på Mongstad vil vi gjennom uttesting av teknologi søke å bidra til å redusere teknisk risiko og redusere kostnadene forbundet med fangst og lagring av CO2. På Kårstø vil eksisterende teknologi bli oppskalert med en faktor på ti. Begge disse prosjektene er pionerprosjekter, og vil være viktige bidrag til at fangst og lagring av CO2 kan bli kommersielt tilgjengelig også utenfor Norge.

Regjeringen vil følge opp politikken for en sikker og miljøvennlig energiforsyning med ytterligere tiltak og vil komme tilbake Stortinget på vanlig måte knyttet til aktuelle saker.