Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:193 (2007-2008)
Innlevert: 09.11.2007
Sendt: 12.11.2007
Besvart: 20.11.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Når vil statsråden legge frem den lenge lovede handlingsplanen for kraftforsyningen i Midt-Norge?

Begrunnelse

Tidligere olje- og energiminister Odd Roger Enoksen uttalte følgende i Stortingets møte 1. juni 2006, under debatten om Dokument 8:52 (2006-2007) "Forslag fra stortingsrepresentantene Børge Brende, Ivar Kristiansen og Petter Løvik om en handlingsplan for å hindre forsyningskrise i kraftforsyningen til Trøndelag og Møre og Romsdal": "Jeg arbeider nå med en handlingsplan slik det blir bedt om, for å møte kraftsituasjonen i Midt-Norge - med sikte på å legge handlingsplanen fram tidlig på høsten. En viktig del av det arbeidet som nå gjøres, er å få utført grundige analyser av situasjonen i regionen framover, som kan gi et best mulig grunnlag for å vurdere nødvendigheten og omfanget av de tiltak som må settes inn. Olje- og energidepartementet har gitt NVE og Statnett i oppdrag å arbeide med dette, og en del andre analyser som er utført, vil bli vurdert i denne sammenheng.
Det har nå gått om lag ett år fra det tidspunktet tidligere olje- og energiminister lovte Stortinget at slik plan ville bli presentert, og ennå har ikke Stortinget fått fremlagt den.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen tar sårbarheten i den norske kraftforsyningen alvorlig, og har siden den tiltrådte arbeidet aktivt på dette området. Før jul i fjor ble hovedtrekk i handlingsplanen for Midt-Norge lagt fram. Regjeringens plan for å styrke kraftsituasjonen i regionen er basert på tiltak for økt overføringskapasitet, økt satsing på energiomlegging og ny produksjon, samt andre tiltak som skal sikre forsyningssikkerheten i Midt-Norge.

Mye arbeid har blitt gjort. Det har blitt gitt flere konsesjoner både til gasskraft- og vannkraftprosjekter Flere større nettinvesteringer, konkret knyttet til utvidelsen av Norsk Hydros aluminiumsverk på Sunndalsøra og Ormen Lange utbyggingen, er utført. Statnett har investert i spenningsstøtte i nettet som vil bedre overføringsmulighetene i og inn i Midt-Norge fra i høst. Statnett har også besluttet å investere i økt overføringskapasitet mellom Midt-Norge og Sverige som skal være på plass i 2009. Videre har Statnett oversendt konsesjonssøknad for ny overføringsforbindelse mellom Sogn og Møre til NVE.

Å legge til rette for ulike typer ny kraftproduksjon og satse på energieffektivisering er viktig for å bedre kraftsituasjonen i Midt Norge. I Statsbudsjettet for 2008 er det lagt opp til en betydelig økning i satsingen på energiomleggingstiltak i regi av Enova. Den samlede rammen utgjør om lag 1 450 millioner kroner for 2008. Dette er en økning på ca 660 millioner kroner fra 2007. Samtidig styrker NVE saksbehandlerkapasiteten og prioriterer konsesjonssaker for vann- og vindkraft i Midt-Norge. NVE har videre stort fokus på effektiv konsesjonsbehandling av produksjons- og overføringsanlegg i regionen.

Norge har et godt grunnlag for å kunne øke den miljøvennlige energiproduksjonen betydelig, og vi må bruke energien mer effektivt enn vi gjør i dag. Økningene i budsjettet for 2008 til energieffektivisering, varme og elektrisitet fra fornybare energikilder vil være et viktig bidrag for å oppnå dette

Det har blitt presentert planer for flere gasskraftprosjekter i Midt-Norge. Regjeringen arbeider for å legge forholdene best mulig til rette for realisering av nye gasskraftprosjekter med CO2-håndtering. Jeg har nå gjennomført møter med aktuelle utbyggere i Midt-Norge. Dette har gitt meg en bedre innsikt i de forskjellige prosjektene. Målsettingen er å få til en løsning så raskt som mulig.

Det gjøres en betydelig innsats for å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge. Det iverksettes et bredt spekter av tiltak, som økt overføringskapasitet, økt satsing på energiomlegging og ulike typer ny produksjon, samt andre tiltak som skal sikre forsyningssikkerheten i regionen. Jeg vil følge situasjonen nøye, og arbeidet med å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge vil ha svært høy prioritet framover.