Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:199 (2007-2008)
Innlevert: 12.11.2007
Sendt: 13.11.2007
Besvart: 21.11.2007 av barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Det er ved flere anledninger varlset at det skal gjennomføres en evaluering av de regionale MultifunC--institusjonene. Evalueringen skal gjøres av en uavhengig forsker i Tromsø.
Foreligger denne evaluering, og hvis ikke, når kan det forventes at denne evaluering foreligger og hva vil den omhandle?

Begrunnelse

Vi ser at det private institusjonstilbud benyttes i mindre grad. Dette gjelder også tiltak for ungdom med alvorlige atferdsproblemer. Denne gruppen ungdom er ment å få et tilbud i de statlige MultifunC-institusjonene fremfor å få tilbud hos private aktører. Når vi nå ser at flere private aktører legger om sin virksomhet eller avvikler denne, er det avgjørende å vite at denne gruppen unge får et godt tilbud i statlig regi. En nedbygging før vi har et akseptabelt statlig tilbud til erstatning, vil svekke denne gruppens mulighet for et adekvat tilbud. Vi forventer derfor at statsråden har gjort en grundig evaluering av de nyopprettede institusjonenene hvor det fremgår om tilbudet er egnet for denne gruppen av ungdom, om oppholdet gir forventet effekt og hva som er den relle kostnaden ved slik plassering. Vi forventer også at en slik evaluering tar for seg beleggsprosenten og stabiliteten på personalet fra oppstart og frem til i dag og det må redegjøres for investeringskostnader og driftskostnader knyttet til den enkelte institusjon. Siden det fra departementets side har kommet ulike svar på hvem som skal forestå en slik evaluering, regner vi med at en slik evaluering også vil ta for seg evaluators uavhengighet til de som har utviklet og implementert dette nye metodiske konseptet.

Manuela Ramin-Osmundsen (A)

Svar

Manuela Ramin-Osmundsen: Prosjektet MultifunC - ny modell for institusjonsbehandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker - er et samarbeid mellom Sverige og Norge. Forskningen, som omfatter både implementeringsstudie og behandlingseffektstudie, gjennomføres i begge land av eksterne forskere.

Hensikten med implementeringsstudiet, som nettopp har startet og gjennomføres av Universitetet i Tromsø, er å sjekke om MultifunCs behandlingsprinsipper og behandlingsmodellen gjennomføres i praksis. Først når denne studien kan vise at modellen gjennomføres i praksis, kan behandlingseffektstudiet starte. Det Sverige og Norge til slutt ønsker å få kunnskap om er behandlingseffekten av MultifunC og hvorvidt denne modellen lykkes bedre enn andre institusjonstiltak.

De to første norske MultifunC-institusjonene startet opp i november 2005 og de to neste i februar 2006. De to siste institusjonene tok inn sin første ungdom i oktober 2006. Tre av institusjonene startet med å åpne en avdeling, men er nå i gang med en gradvis etablering av avdeling to. Sverige har startet en avdeling på to institusjoner og er i ferd med å opprette en avdeling på den tredje institusjonen. Implementeringsstudiet har derfor kommet ulikt i gang på de ulike institusjonene, og det foregår fortsatt en prosess for å samordne forskningen mellom de to landene. Både Sverige og Norge tar sikte på å starte behandlingseffektstudiet i løpet av 2008. Effektstudiet vil i utgangspunktet løpe i to år.

Stortingsrepresentant Thommessen viser til at det private institusjonstilbudet for ungdom med alvorlige atferdsvansker benyttes i mindre grad. Jeg vil i denne forbindelse vise til at det er et mål, både faglig og økonomisk, å redusere bruken av institusjonsplasser til fordel for hjemmebaserte tiltak og fosterhjem, også for unge med alvorlige atferdsvansker. Klientveksten skjer i dag i hjemmebaserte tiltak og i fosterhjem, mens bruken av institusjoner går ned. Dreiningen i barnevernet mot mer bruk av hjemmebaserte tiltak og fosterhjem vil gjelde uansett eksistensen av MultifunC-institusjonene.