Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:204 (2007-2008)
Innlevert: 13.11.2007
Sendt: 14.11.2007
Besvart: 22.11.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvilke satsinger vil statsråden ta initiativ til for å styrke kvensk kultur?

Begrunnelse

Kvensk kultur har, blant annet som en følge av fornorskingspolitikken, blitt kraftig svekket. I dag er den en gang så rike kvenske kulturen i ferd med å dø ut. I den senere tid har det imidlertid vært en økende grad av bevisstgjøring vedrørende kvensk kultur og historie, både nasjonalt og internasjonalt. Det er likevel behov for et nasjonalt løft for kvenene, som har vært anerkjent som nasjonal minoritet siden 1999.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det er tatt flere initiativ for å styrke kvensk språk og kultur, og dette er et område departementet arbeider med kontinuerlig. Jeg vil særlig trekke fram etableringen av Kvensk Institutt, som ble åpnet sommeren 2007. Instituttet arbeider med å bevare og utvikle kvensk språk og kultur, samt å drive både språklig og kulturelt opplysningsarbeid. Kultur- og kirkedepartementet har bidratt med 12 mill. kroner til finansieringen av nybygget, og driftsbevilgningen til instituttet er styrket med nær 2 mill. kroner, bl.a. for å opprette en språknemnd for kvensk. Kvensk institutt har også fått bevilget kr 150 000 fra Norsk kulturråd til å lage en lydinstallasjon i festsalen i administrasjonsbygningen.

Kvensk språk ble ved kgl.res. av 24. juni 2004 anerkjent som eget språk med fortsatt vern etter del II i Europeisk Charter for regions- eller minoritetsspråk (Minoritetsspråkpakten). Gjennom lov om stedsnavn styrkes det kvenske språket ved å sikre bruk av kvenske stedsnavn der disse eksisterer. Departementet har videre oppnevnt en navnekonsulent for kvensk, som finansieres gjennom Språkrådet.

Jeg vil også nevne at regjeringen i 2006 gav et tilskudd på kr 220 000 til utgivelse av en kvensk romanserie av forfatteren Alf Nilsen-Børsskog.

Den kvenske avisen Ruijan Kaiku har mottatt kr 750 000 fra Norsk kulturråd i 2007. Avisen har mottatt statsstøtte siden den ble etablert i 1995.

NRKs vedtekter § 3-4 slår i dag fast at "NRKs samlede riksdekkende tilbud skal både i radio og fjernsyn i det minste inneholde daglige sendinger for den samiske befolkningen, jevnlige programmer for barn og unge på samisk og programmer for nasjonale og språklige minoriteter." Av programmer for nasjonale minoriteter kan vi nevne "Finskesendinga", med fast sendetid onsdager kl. 12.48 til 13.00 på NRK P2 i Nord-Norge. "Finskesendinga" har sendinger på finsk og kvensk, og er også tilgjengelig i NRKs nettradio.

I St.meld. nr. 6 (2007-2008) har departementet lagt fram forslag om en "allmennkringkastingsplakat" for NRK AS. Under pkt. 3.5.3 drøftes NRKs forpliktelser i forhold til minoriteter. Der går det fram at Norge har et særskilt ansvar for nasjonale minoriteter. Det skal synliggjøres ved at NRK skal ha et tilbud for minoriteter.

Medietilsynet konkluderer med at NRK innfrir kravet om å sende programmer for nasjonale språklige minoriteter både i radio og fjernsyn. Likevel peker de på at programtilbudet til NRK i større grad bør vise mangfoldet av nasjonale minoriteter i Norge. Jeg har som NRKs generalforsamling stilt krav om at NRK følger opp dette.