Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:220 (2007-2008)
Innlevert: 14.11.2007
Sendt: 15.11.2007
Besvart: 22.11.2007 av barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Statsråden skriver i sitt svarbrev til Stortinget datert den 1. d.m., på spørsmål om anskaffelser i private barnevernstiltak gjennom anbud, at Bufetat har utarbeidet egne prosedyrer for direkte kjøp av barnevernsinstitusjonsplasser fra ideelle organisasjoner.
Kan statsråden redegjøre for betydningen av utsagnet "kjøp fra ideelle organisasjoner"?

Begrunnelse

En rekke barnevernstiltak driver sin virksomhet på ideelt grunnlag. Disse tiltakene kan være eid av ideelle organisasjoner som f.eks. Frelsesarmeen. Andre kan være etablert og registrert som ideelle stiftelser, som f.eks. Stiftelsens Havnøy i Tønsberg. Det er også flere ideelle aktører som driver sine virksomheter som aksjeselskap, men har begrenset retten til å ta ut utbytte, og kan dermed ikke anses å være kommersielle aktører. Det er av avgjørende betydning å få klarhet i hvilke regler som gjelder for disse ulike selskapsformer hvis man skal sikre en likeverdig behandling i henhold til anbudsreglementet. De aktører som har vært i kontakt med departementet, viser til at departementet ikke har klargjort dette i tilstrekkelig grad, og det råder stor usikkerhet om hvilket regelverk de ulike aktører skal forholde seg til, og hvem statsråden sikter til når hun viser til særbehandling av "de ideelle".

Manuela Ramin-Osmundsen (A)

Svar

Manuela Ramin-Osmundsen: Bufetat følger forskift om offentlige anskaffelser (FOA) ved kjøp av barnevernplasser fra private. Ved offentlige anskaffelser av barneverntjenester fra ideelle organisasjoner er ikke oppdragsgiver forpliktet til å følge reglene i forskriftens del II eller III (med noen eksplisitte unntak), jf. FOA § 2-1 tredje ledd. For å følge opp regelverket har Bufdir etablert prosedyrer for anskaffelser av barneverntjenester fra ideelle organisasjoner.

Ideell organisasjon er i ikke definert i forskriften. I Rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (P-0933 N) 7.3 Unntak: Kjøp etter forskrifta del I (side 86 og 87) sies det at dette må vurderes, og det gis følgende føringer:

Ein ideell organisasjon har ikkje profitt som formål, eventuelt at overskot utelukkande går til å drive og tilby humanistiske og sosiale tenester til ålmenta eller spesielle grupper uten at mottakaren yter eit fullt ut rekningssvarande vederlag. Verksemder som blir dekte av unntaksføresegna, fell som hovudregel inn under reglar som gir skattefritak eller vesentleg skattelette for slike aktivitetar, men …begrepet "ideelle organisasjonar" ikkje er særskilt samordna med skatte- og avgiftsreglar for frivillege og allmennyttige organisasjonar.

For ytterligere presiseringer henviser jeg til veilederen.

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) må derfor i hvert enkelt tilfelle vurdere om en organisasjon er å regne som en "ideell organisasjon" i forhold til FOA eller om den skal regnes som en kommersiell virksomhet. Det er ikke selskapsform som her er avgjørende. Det Bufetat må vurdere, er bl.a. formålet med virksomheten og om hvordan et eventuelt overskudd disponeres. Institusjonen må selvsagt også være godkjent av Bufetat som en barneverninstitusjon.

For øvrig kan jeg også orientere om at BLD og Barne-, ungdoms- og familieetaten har nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere Bufetats bruk av barneverninstitusjoner eid av ideelle organisasjoner med sikte på at etaten bedre skal legge til rette for et godt samarbeid mellom de ideelle organisasjonene og etaten. Arbeidet vil bli avsluttet i begynnelsen av desember. Et av forholdene som blir vurdert, er om det bør presiseres nærmere hva som er en ideell organisasjon i denne sammenhengen.