Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:236 (2007-2008)
Innlevert: 15.11.2007
Sendt: 16.11.2007
Besvart: 23.11.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Statsråden har nylig lagt frem en maritim handlingsplan og har varslet at han også vil komme med en tilsvarende handlingsplan for reiselivsnæringen. Begge disse næringene er store og omfattende næringer i Norge som sysselsetter mange personer. Det er viktig at Stortinget får ta del i å diskutere fremtidige rammevilkår for disse og andre næringer.
Hvorfor vil ikke statsråden involvere Stortinget i behandlingen av de planer som han legger frem som omhandler fremtidige rammevilkår for viktige næringer i Norge?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Regjeringen understreket i Soria Moria-erklæringen at vi vil satse spesielt på næringer der Norge har naturgitte fortrinn eller særlig kompetanse. Vi har pekt ut fem næringspolitiske satsingsområder: marin sektor, maritim sektor, energi, miljø og reiseliv. Regjeringen har allerede utarbeidet en nasjonal maritim strategi, og vi er nå i ferd med å utarbeide en nasjonal strategi for reiselivsnæringen.

Regjeringen diskuterer rammevilkårene både for de fem næringspolitiske satsingsområdene og andre næringer i Norge med Stortinget gjennom behandlingen av de årlige statsbudsjettene og i lovprosesser. I statsbudsjettet reguleres rammevilkårene for næringslivet, for eksempel skatter og avgifter og støtte til forskning og innovasjon.

Regjeringen har i tilknytning til den maritime strategien lagt frem forslag til lovendringer for å få på plass en ny rederiskatteordningen. Videre er det i budsjettet for 2008 lagt inn 252 millioner kroner til oppfølging av ulike tiltak til maritim forskning, innovasjon og utvikling av kompetanse. På samme måte vil alle tiltak med budsjettkonsekvenser i den kommende strategien for reiselivsnæringen behandles av Stortinget i den ordinære budsjettprosessen. Dette innebærer at Stortinget på denne måten får til behandling sentrale elementer i regjeringens nasjonale strategier.