Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:238 (2007-2008)
Innlevert: 16.11.2007
Sendt: 16.11.2007
Besvart: 22.11.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): EFTAs overvåkningsorgan ESA gjennomførte i oktober en inspeksjon for å kontrollere om norske myndigheter overholder EØS-avtalens forpliktelser bl.a. når det gjelder offentlig kontroll av fisk og fiskeprodukter. I den foreløpige oppsummeringen avdekker ESA mange feil og mangler med kontrollsystemet som Mattilsynet har ansvar for. Også leder for de ansatte i Veterinærforeningen i Mattilsynet mener kontrollen med fisk er for dårlig.
Hva vil statsråden gjøre for å imøtekomme ESAs krav?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg, og mine to kolleger med ansvar på matområdet, fiskeri- og kystminister Helga Pedersen og helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad, samt Mattilsynet, tar ESAs merknader til den norske sjømatkontrollen svært alvorlig. Slike ESA - inspeksjoner er nyttige korrektiver til hvordan norske myndigheter gjennomfører sine forpliktelser etter EØS-avtalen.

Den endelige rapporten fra ESA - inspeksjonen foreligger ennå ikke. Under sluttmøtet for inspeksjonen pekte ESA på at Mattilsynet har et forbedringspotensial når det gjelder kontroll med at regelverket om produksjon av fisk og fiskeprodukter etterleves. Mattilsynet vil, når den endelige rapporten foreligger, gjennomgå tilbakemeldingene fra ESA og vurdere hvilke tiltak som må iverksettes for å sikre samsvar med regelverket, som er en del av EØS-avtalen. Det er derfor for tidlig å konkludere med hvilke konkrete tiltak Mattilsynet vil iverksette på grunnlag av denne inspeksjonsrapporten.

Som det fremgår av St.prp. nr. 1 (2007-2008) for Landbruks- og matdepartementet, har jeg, i samråd med fiskeri- og kystministeren og helse- og omsorgsministeren, lagt klare føringer på at vi forventer at Mattilsynets samlede tilsynsproduksjon i 2008 skal økes på bekostning av intern administrasjon. Vi har videre bedt Mattilsynet om å fokusere på enhetlig tilsyn, nærhet til brukerne og fleksibel bruk av ressursene for å sikre best mulig effektivitet og produktivitet. I tillegg er Mattilsynet bedt om å fremskaffe bedre dokumentasjon av status, tilsynsaktivitet og bruk av ressurser på ulike områder, herunder sjømatområdet.

Det er viktig at produksjonen av sjømat skjer i samsvar med kravene i EØS-regelverket, slik at den er trygg og holder god hygienisk kvalitet. Sjømatproduksjonen og -eksporten er viktig for Norge. Det er derfor viktig at vi overholder våre internasjonale forpliktelser, slik at norsk sjømat sikres markedsadgang, og ikke blir gjenstand for mer eller mindre godt begrunnede handelshindrende tiltak, slik vi har opplevd fra russiske veterinærmyndigheter. Jeg vil i denne sammenheng benytte anledningen til å understreke at Mattilsynet i tillegg bruker betydelige ressurser knyttet til tilsyn av bedrifter som ønsker å bli godkjent for eksport til det russiske markedet.