Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:239 (2007-2008)
Innlevert: 16.11.2007
Sendt: 16.11.2007
Besvart: 23.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Jeg viser til spørsmål nr.184, men ser at det fremdeles er uklart hva som ligger i setningen:"Det gjøres en omformulering av punktet som omhandler institusjonenes mulighet for å reservere seg mot LAR-behandling, med sikte på å myke opp referansen til alder (23 år.)".
Vil statsråden gjøre helt klart hva som ligger i denne setningen?

Begrunnelse

Fremdeles er det litt uklart hva som ligger i statsrådens svar på mitt forrige spørsmål. Slik jeg ser det, må det være mulig for behandlingsinstitusjonene å reservere seg mot å ta imot LAR-pasienter, også for dem som gir tilbud til de over 23 år. Det er viktig å opprettholde helt LAR- frie alternativ.
Statsråden viser til det som fremgår av evalueringen av rusreformen, at vi ennå ikke er kommet så langt at vi kan si at alle rusmiddelavhengige som har behov for tverrfaglig spesialisert behandling, får et individuelt tilpasset behandlingsopplegg. Det er derfor spesielt viktig å opprettholde gode individuelt tilpassede tilbud som Solliakollektivet er eksempel på.
Virksomheten ved stiftelser som for eksempel Solliakollektivet og Kimerud er rettet mot tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Disse stiftelsene arbeider etter en helhetlig tenkning der både fysisk og psykisk helse og sosial og yrkesmessig funksjon skal bedres med tanke på et fremtidig liv uten rusavhengighet. En slik endringsprosess krever lang tid, vanligvis fra 1-3 år.
For disse kollektivene vil det være viktig å få mulighet til å videreføre det konseptet de har etablert gjennom mange år for å oppnå gode resultater. De har tro på et LAR-fritt tilbud. Det må komme klare retningslinjer som ivaretar mangfoldet, og det er viktig at omformulering av punktet som omhandler institusjonenes mulighet for å reservere seg mot LAR-behandling klargjør at LAR-frie behandlingstilbud fortsatt kan være et alternativ.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Innledningsvis vil jeg gjerne si meg enig med representanten Giltun i at det er viktig å opprettholde gode og individuelt tilpassede tilbud. Vi vet at rusmiddelavhengige og deres sammensatte problemer og lidelser fordrer at behandlingstiltakene i størst mulig grad tilpasser sine tjenester til de ulike behandlingsbehovene de rusmiddelavhengige har. I dette ligger at vi trenger et stort mangfold av behandlingstilbud, noe som også ligger i de samlede tilbudene ved de private og offentlige behandlingstiltak i dag.

Samtidig vil det alltid være behov for å videreutvikle ulike behandlingstjenester og foreta endringer i tråd med den faglige utviklingen på dette feltet. Helse Sør-Øst RHF er ansvarlig for inngåelse av avtaler om kjøp av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige i helseregionen. I dette inngår også ansvar for de prosesser som må gjennomføres i tilknytning til avtalene som skal inngås med private tilbydere. I forkant av anskaffelsesprosessen kan det være nødvendig med dialog mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Sosial- og helsedirektoratet og de regionale helseforetakene for eventuelt å identifisere problemstillinger som bør underlegges nasjonal avklaring og styring. Dersom det blir aktuelt med styringstiltak, må dette skje i de former som helseforetaksloven angir.

Slik det fremgår av mitt svar på spørsmål nr. 184 fra representanten Giltun, er jeg kjent med at Helse Sør-Øst RHF er inne i en anskaffelsesprosess for kjøp av tjenester innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. I denne saken er jeg informert av Helse Sør-Øst RHF om at de vil utsette fremdriften i anskaffelsesprosessen noe. I tillegg er jeg informert om at de vil foreta justeringer i kravspesifikasjonen, som vil berøre de forhold som representanten Giltun omtaler i sitt spørsmål og sin begrunnelse for dette. Jeg vil samtidig be Sosial- og helsedirektoratet om å foreta en vurdering av det faglige grunnlaget for anbudsdokumentet og hvilke konsekvenser dette kan medføre for feltet. Denne vurderingen vil berøre både spørsmål knyttet til behandlingslengde og mulighet for LAR-frie tilbud til pasienter over 23 år.