Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:245 (2007-2008)
Innlevert: 16.11.2007
Sendt: 19.11.2007
Besvart: 22.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Legger Regjeringen Stortingets bruksorienterte definisjon av bredbånd til grunn for satsingen på bredbånd, og når mener statsråden at Regjeringens løfte om bredbånd til alle vil være nådd?

Begrunnelse

Statsråden har ved en rekke anledninger slått fast at løftet om bredbånd til alle snart er nådd. Bakgrunnen er en rapport utarbeidet av Teleplan på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Her defineres bredbånd som overføringshastighet på 640 kbit/s og oppover. Begrunnelsen er at dette skal være den nødvendige overføringshastigheten for å kunne motta direkte sendinger fra Stortinget over nett.
For å kunne motta levende bilder fra NRK, kreves det imidlertid en hastighet på minimum 768 kbit/s ifølge den samme rapporten. Det nasjonale veilednings- og informasjonssenteret om bredbånd, Høyvis, påpeker imidlertid på sine nettsider at man generelt "må ha 50-100 % mer kapasitet tilgjengelig enn det den tjenesten du skal benytte", dvs. en overføringshastighet på ca 1200 kbit/s og oppover for overføringer fra Stortinget.
Bondevik II-regjeringen tok i sin tid initiativ til å styrke bredbåndssatsingen i Norge og la i den forbindelse fram St.meld. nr. 49 (2002-2003), "Breiband for kunnskap og vekst". Stortingsflertallet sluttet seg da til en bruksorientert definisjon av bredbånd. Bredbånd ble definert som et "toveis kommunikasjonsnett som kan overføre ulike former for data som tekst, lyd og levende bilder og som må kunne bære nye tjenester og tillate at mange bruker nettet samtidig".
I Soria Moria-erklæringen heter det at "Regjeringen vil at hele landet skal ha tilbud om tilknytting til høyhastighetsnett innen utgangen av 2007."

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Ja, regjeringen legger Stortingets bruksorienterte definisjon til grunn for satsingen på bredbånd til alle. Jeg mener denne definisjonen er best egnet fordi tilbudet av overføringskapasitet og tilbudet av nye innholdstjenester er i rask vekst og utvikling. En bruksorientert definisjon er også teknologinøytral og gir uttrykk for behovet for skalerbare overføringsteknologier.

En bruksorientert definisjon er vanskelig å måle. I forbindelse med den nevnte rapporten har Teleplan på selvstendig grunnlag valgt å tallfeste en bestemt overføringshastighet for å kunne gjennomføre målingen.

Vi har kommet meget langt på vei til å nå målet om bredbånd til alle slik vi har forpliktet oss til i Soria Moria-erklæringen. Vi har fremskrivninger og andre indikasjoner på at hele 99% av husstandene vil ha et tilbud om fast eller trådløst bredbånd per 31. desember 2007. Andelen med fast bredbåndsforbindelse vil øke ytterligere utover våren ettersom utbyggingsprosjektene som er satt i gang i løpet av året blir ferdigstilt. Regjeringen vil deretter gjøre en ny vurdering av situasjonen og eventuelt behov for å sette inn ytterligere tiltak.

Jeg vil også tillate meg å benytte anledningen til å nevne at en, selv etter denne regjeringens store satsing på bredbånd til alle, trolig alltid vil kunne finne et fåtall enkelte husstander rundt om i landet som det av ulike grunner vil være helt spesielle utfordringer med å få dekket med bredbåndskommunikasjon.