Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:247 (2007-2008)
Innlevert: 16.11.2007
Sendt: 19.11.2007
Besvart: 26.11.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvilke tiltak vil utenriksministeren gjøre for å legge forholdene til rette for økt handel med Israel, og hvilke synspunkt presenterte statssekretær Raymond Johansen under AUF-arrangementet på Stortinget?

Begrunnelse

Undertegnede viser til oppslag i Dagbladet fredag 2. november 2007, der det kommer frem at utenriksministeren nå vil jobbe for økt handel med Israel. Det er meget prisverdig og vil utvilsomt bidra til en normalisering mellom forholdet mellom Norge og Israel. Samtidig som vi kan lese om at ministeren vil hjelpe norsk næringsliv med handel med israelsk næringsliv, så arrangeres det såkalt skoleringsseminar i møterom på Stortinget i regi av AUF, om hvorfor man bør boikotte Israel. Til stede var flere Palestina-organisasjoner og deres statssekretær Raymond Johansen.
Vi er inne i en spennende tid i Midtøsten. Om få uker møtes Israel og palestinernes president, Mahmoud Abbas til viktige forhandlinger i USA. Det vil være til det beste for hele verden, i tillegg til de stridende parter, om store fremskritt gjøres på nevnte toppmøte. Med det mål for øye at Israel kan leve bak sikre grenser, uten frykt for terrorangrep eller beskytning fra muslimske naboland. Samtidig kan vi se frem til en palestinsk enhet, som vil lede til et godt land for alle sine innbyggere, som vil være et lysende eksempel på at menneskerettighetene respekteres. Noe som for øvrig er en mangelvare blant flere av de muslimske naboland i Midtøsten.
Undertegnede mener det er meget viktig å støtte partene som står inne for Veikartet for fred, Israel og Fatah, i denne prosessen.
Hjelpe dem til å gjøre modige valg. En normalisering, bl.a. gjennom økt handel, i motsetning til oppfordring til forbrukerboikott mot en av de nevnte parter, har vi kunne lese i dagspressen tidligere denne måneden, at utenriksministeren ønsker å gå inn for mer handel. Vi vet fra før at våre naboland Sverige, Danmark og Finland gjør mer handel med Israel enn Norge, og vi faktisk ligger på bunnen i europeisk sammenheng (22.plass). Skal Norge i det hele tatt bli tatt for å være en nøytral part, må dette normaliseres.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Israelske myndigheter har gitt uttrykk for et ønske om å utvikle det bilaterale handelssamarbeidet med Norge, særlig innenfor forskning og utvikling.

UD påtar seg den samme tilretteleggerrollen overfor den israelske ambassaden i Oslo som andre lands representanter. Vi planlegger i samarbeid med israelske myndigheter et møte om nærings-, handels- og forskningsspørsmål som berører våre to land. Møtet vil etter nåværende planer bli gjennomført neste vår med deltagelse fra NHD, Innovasjon Norge, NHO og NFR, i tillegg til representanter fra norsk og israelsk næringsliv. Møtet vil gi næringslivsrepresentantene mulighet til å orientere om sine respektive interesser og mulighetsområder. Ansvaret for eventuell videre oppfølging vil ligge hos aktørene selv.

Næringslivssamarbeid er ikke noe som dikteres fra norske myndigheters side. Det er nærlingslivet selv som velger sine samarbeidspartnere. Utenrikstjenestens rolle - hjemme og ute - er å tilrettelegge for kontakt mellom landene, herunder næringssamarbeid.

Når det gjelder statsekretær Raymond Johansens deltakelse på et AUF-seminar på Stortinget var han invitert til å snakke om Regjeringens midtøstenpolitikk. Jeg antar at representanten er klar over at det ikke er regjeringens politikk å boikotte Israel.