Skriftlig spørsmål fra Gunvald Ludvigsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:251 (2007-2008)
Innlevert: 19.11.2007
Sendt: 20.11.2007
Besvart: 27.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gunvald Ludvigsen (V)

Spørsmål

Gunvald Ludvigsen (V): Det går fram av Soria Moria- erklæringa at Regjeringa vil oppretthalde eit desentralisert sjukehustilbod og at ingen lokalsjukehus skal leggjast ned.
Er raseringa av nærsjukehuset i Florø i samsvar med Soria Moria-erklæringa, vil statsråden godta og godkjenne ei slik rasering, og vil statsråden syte for at det nasjonale pilotprosjektet som nærsjukehuset i Florø representerer, får eigne ressursråmer slik at prosjektet kan utviklast og gjennomførast etter dei opphavelege intensjonane?

Begrunnelse

Nærsjukehuset i Florø vart etablert - og politisk bestemt - av tidlegare helseminister Dagfinn Høybråten. Nærsjukehuset vart oppretta som "eit nasjonalt pilotprosjekt med overføringsverdi til andre helseforetak". Hovedintensjonen var at nærsjukehuset spesielt skulle behandle eldre, kronikarar, observasjonspasientar, rehabiliteringspasientar, døyande m.fl.
Etter om lag eit års drift gjorde SINTEF ei evaluering (i 2006) av drifta ved nærsjukehuset. SINTEF konkluderte med at målformuleringa for nærsjukehuset har vore uklar, pilotprosjektet har fått for dårleg oppfølging, kommunikasjonen med aktuelle samarbeidspartnarar har vore dårleg, ansvarstilhøva har vore uklare og medarbeidarane har blitt for lite inkluderte i prosessen. SINTEF peikar vidare på at eit slikt pilotprosjekt burde ha eigne ressursråmer i ein avgrensa periode; altså i praksis vore finansiert direkte frå helse- og omsorgsdepartementet.
Nærsjukehuset har ei sengeavdeling med 12 plassar, driv noko dagkirurgi og relativt omfattande poliklinisk verksemd.
Styret i Helse Førde vedtok 26. oktober 2007 at sengeposten (i realiteten) skal avviklast, men at den polikliniske verksemda skal vidareførast. Tidlegare har styret vedteke nedlegging av den ortopediske aktiviteten. Onsdag sist veke vart det kjent at leiinga i Helse Førde vurderer å leggje ned all dagkirurgi ved nærsjukehuset og dessutan at heile drifta ville bli vurdert med tanke på avvikling.
Sjølv om nærsjukehuset skulle få halde fram med poliklinisk og dagkirurgisk verksemd, så vert no så mange funksjonar lagde ned at nærsjukehuset ikkje lenger kan halde fram slik intensjonane var.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Soria Moria-erklæringa slår som kjent fast at "Regjeringen vil opprettholde nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Ingen lokalsykehus skal legges ned. Regjeringen vil videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehus, som fremmer styrket kvalitet i pasientbehandlingen." Dette er mitt utgangspunkt også i denne saken.

Jeg er kjent med at styret i Helse Førde, på styremøtet 26. oktober 2007, har vedtatt at det skal legges frem egen sak på neste styremøte 28. november 2007, med forslag til endringer i driften ved nærsykehuset i Florø. Saksdokumenter og forslag til vedtak foreligger nå. Styret i Helse Førde har imidlertid ikke fattet sin beslutning, og saken har heller ikke vært vurdert av styret for Helse Vest. På bakgrunn av den beslutningen som styret for Helse Vest fatter, må jeg vurdere om kompetansen til endelig beslutning ligger hos styret, eller om den hører hjemme i departementet. Ettersom det foreligger et foretaksmøtevedtak fra 2003 om etablering av et offentlig nærsjukehus i Florø, vil det måtte vurderes om styrevedtaket er i samsvar med foretaksmøtevedtaket. Jeg vil derfor følge denne saken nøye.

Finansieringsordningene for spesialisthelsetjenestene skal understøtte de regionale helseforetakenes "sørge for"-ansvar. Finansiering foregår i flere trinn. Staten overfører penger til de regionale helseforetakene, som på sin side har et selvstendig ansvar for å benytte midlene til å finansiere egne helseforetak og private virksomheter i egen helseregion i samsvar med "sørge for"-ansvaret. De regionale helseforetakene har ansvar for å sikre gode faglige løsninger, og disse skal i utgangspunktet fremmes gjennom ledelse og organisering, klare ansvarslinjer og riktige faglige prioriteringer.