Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:254 (2007-2008)
Innlevert: 20.11.2007
Sendt: 21.11.2007
Besvart: 27.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Vil statsråden sørge for at Stortingets vedtak om desentralisert og differensiert fødselsomsorg, med klare krav til forsvarlighet og kvalitet i fødselsomsorgen, blir fulgt opp, og i så fall på hvilken måte?

Begrunnelse

Jeg viser til statsrådens redegjørelse 15. november 2007 for helse- og omsorgskomiteen om fødselsomsorgen, samt oppslag i VG den 16. november vedrørende det samme. I VGs oppslag var statsråden tydeligere enn i høringen hva behovet for omstrukturering av tilbudet angår. Det har vært mye oppmerksomhet rundt fødselsomsorgen den senere tid, blant annet fordi alle medlemmene av Nasjonalt råd for fødselsomsorg har trukket seg i protest mot det de opplever som manglende vilje fra departementets side til å følge opp Stortingets vedtak, og ikke bidratt i de vanskelige omstillingsprosessene som igjen har lammet RHF'enes handlingsrom. Det avgåtte rådet mener at en ustabil og vedvarende liten bemanning og drift, basert på kortidsvikariater og klart ulovlige vaktsystemer der leger kan gå i kontinuerlig vakt i 168-336 timer i strekk, er blitt neglisjert av departementet. Videre mener de at strateginotatet som departementet har presentert for RHF'ene, virker lite gjennomarbeidet, gir en feilaktig beskrivelse av forholdene i svangerskaps- og fødselsomsorgen, og mangler en analyse av hvorfor omstillingsprosessene har vært så vanskelig noen steder, herunder departementets egen rolle. De mener at de tiltak som er foreslått for en stor del er forsøkt tidligere uten resultat.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det er denne regjeringens mål at norsk fødselsomsorg skal være desentralisert og differensiert. Det fremgår av Soria Moria-erklæringa at "Regjeringen vil opprettholde nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Ingen lokalsykehus skal legges ned. Regjeringen vil videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehus, som fremmer styrket kvalitet i pasientbehandlingen."

Selv om svangerskaps- og fødselsomsorgen i Norge holder svært høy kvalitet internasjonalt sett, og selv om Norge er et av verdens tryggeste land å føde barn i, mener jeg at det er behov for en helhetlig gjennomgang av situasjonen på området. Det er behov for å se svangerskap, fødsel og barsel under ett, for å skape rammer som sikrer høy kvalitet i alle ledd i behandlingskjeden, samt helhet og kontinuitet i tilbudet. Tjenestene skal være faglig forsvarlige. Trygghet for mor og barn har derfor første prioritet i den kommende strategien, som skal legge grunnlaget for et helhetlig kvalitetssystem for svangerskaps- og fødselsområdet.

Departementet sendte i september ut et problemnotatet om strategiarbeidet på en 6 ukers innspillsrunde. Problemnotatet er ikke et strateginotat, dvs. at det ikke er et utkast til strategi. Det er et notat der problemer beskrives og mulige tiltak skisseres, og som har som formål å gi grunnlag for konstruktive innspill. Notatet er en del av en pågående prosess, noe som innbærer at ingen konklusjoner er trukket. Dette er presisert i notatet. På bakgrunn av de skriftlige innspill som mottas i innspillsrunden, de mange tilbakemeldinger som er mottatt i avholdte dialog- og høringsmøter, samt de løpende prosesser som skal videreføres for å sikre at både brukere, representanter for fagmiljøene og for organisasjonene og andre berørte blir hørt, vil departementet utforme et utkast til strategi. I utkastet vil faglige krav til forsvarlighet og kvalitet bli ivaretatt. Strategiutkastet vil bli sendt på en bred høringsrunde. Saken vil så bli lagt frem for Stortinget på egnet måte i 2008.