Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:266 (2007-2008)
Innlevert: 21.11.2007
Sendt: 22.11.2007
Besvart: 30.11.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Viser til Aftenposten 20. november 2007, side 30 og 31 om systemfeil i Aksjonærregisteret og feil i tilsendte oppgaver fra aksjonærregisteret.
Hva er begrunnelsen for at fristen 22. november 2007 er endelig, og mener finansministeren det er greit at kompliserte systemer og rot i aksjonærregisteret skal gå utover skattyterne gjennom at de avskjæres klagerett dersom de på et senere tidspunkt skulle oppdage vesentlige feil?

Begrunnelse

Som det fremgår i artikkelen står tidligere leder av Riksrevisjonen Fridtjof Wiese frem fordi kompliserte skatteregler gjør at han og mange andre slutter å spare i aksjer.
Tilsvarende bekymringsmeldinger er kommet fra interesseforeninger som bl.a. NARF, Skattebetalerforeningen og Aksjonærforeningen.
Det vises i avisartikkelen til at Skattebetalerforeningen og NARF får mange frustrerte henvendelser fra sine medlemmer, spesielt knyttet til at fristen er 22. november 2007. Det er ikke klagerett etter denne fristen dersom man skulle finne feil senere. Det vil derfor være interessant å få begrunnet hvorfor det ikke er en mer fleksibel frist.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Innføringen av skjermingsmetoden for aksjonærer, som var en del av Skattereformen 2006, forutsetter at det fastsettes inngangsverdi på samtlige aksjer ved ligningsbehandlingen for inntektsåret 2006. Skatteetaten sendte i uke 41 ut informasjon til skattyterne om hvilke inngangsverdier som var fastsatt på aksjene. I samsvar med de alminnelige reglene i ligningsloven § 9-2 nr. 4 ble det gitt tre ukers klagefrist. For å sikre en best mulig kvalitet på opplysningene i Aksjonærregisteret forlenget Skattedirektoratet klagefristen med ytterligere tre uker, til 22. november 2007.

Selv om klagefristen er utløpt, kan ligningsmyndighetene gjennomføre endringer i ligningen etter en konkret vurdering av spørsmålets betydning, skattyterens forhold, sakens opplysning og den tid som er gått. Dette følger av reglene i ligningsloven § 9-2 nr. 8, jf. § 9-5 nr. 7. Som hovedregel kan ligningen tas opp til endring i inntil 10 år etter utløpet av inntektsåret. Skattytere som først ble klar over feil i verdifastsettelsen etter klagefristens utløp, kan derfor få registrert riktig inngangsverdi. Det er i alles interesse at fastsettelsen av inngangsverdien på aksjer blir korrekt. Skattedirektoratet har derfor opplyst at det skal være en lav terskel for å behandle saker som gjelder endring av fastsatte inngangsverdier også etter 22. november 2007.