Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:267 (2007-2008)
Innlevert: 21.11.2007
Sendt: 22.11.2007
Besvart: 29.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Det er nå i november 2007 blitt kjent at Luftfartstilsynet i mars 2007 har gitt uttrykk for at sikkerheten til flyselskapet SAS da var ansett som dårlig. Alle ønsker best mulig sikkerhet i luftfarten. Da er det også viktig at så vel tilsynsmyndighet som flyselskap åpent viser frem om forhold knyttet til flysikkerhet påpekes og/eller kritiseres og hva dette gjelder.
Vil statsråden sørge for at rapporter og pålegg fra Luftfartstilsynet til flyselskap også blir offentliggjort når de foreligger?

Begrunnelse

Luftfartstilsynet i mars i år har stilt seg svært kritisk til sikkerheten i flyselskapet SAS uten at dette er blitt kjent før nå. Angivelig hevdet Luftfartstilsynet i mars at det bare er et tidsspørsmål før noe alvorlig kan skje. Slike funn bør ikke hemmeligholdes.
Absolutt alle - flyselskap, myndigheter, politikere og ikke minst flypassasjerene - ønsker best mulig sikkerhet i luftfarten. Det skal være trygt å fly. Derfor er det også i flyselskapenes og tilsynsmyndighetenes interesse at kritiske merknader og sikkerhetspålegg blir kjent.
Det fremstår som provoserende når flypassasjerer og flygere daglig detaljkontrolleres om det faktisk forholder seg slik at kommentarer, kritikk, avviksrapporter og pålegg som kommer fra Luftfartsverket til de enkelte flyselskap skal holdes hemmelig.
Jeg ber nå statsråden om å rydde opp i dette og sørge for at slike påpekninger og slike rapporter blir kjent straks de foreligger. Det vil også kunne styrke Luftfartstilsynets arbeid for å ivareta sikkerheten i luftfarten. Også flyselskapene bør se seg tjent med full åpenhet omkring forhold som tilsynsmyndighetene påpeker i forbindelse med sitt tilsynsarbeid i de enkelte selskap.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: "Jeg antar at representanten Sorteviks henvisning til uttalelser fra Luftfartstilsynet skriver seg fra omtale 20. november 2007 i danske Jyllandsposten, av uttalelser fra en ansatt i Luftfartstilsynet i et internt notat vedrørende SAS.

Notatet det er vist til ovenfor er utarbeidet som et ledd i saksforberedelsen for OPS-utvalget . Notatet er internt, og har en slik foreløpig, uformell og fortrolig karakter at det ble vurdert å være både et saklig og et reelt behov for å unnta det fra offentlighet i henhold til den norske offentlighetsloven § 5 første ledd. Det forhold at opplysninger underveis i en utredning dukker opp på en sensasjonspreget måte i media, kan dessuten svekke bransjens rapporteringsvilje, noe som igjen kan representere en fare for flysikkerheten. Notatet ble likevel, i henhold til opplysninger fra Luftfartstilsynet, offentliggjort av Statens Luftfartsvæsen (SLV) etter innsynsbegjæring fra Jyllandsposten.

Forhistorien for dette notatet er at OPS-utvalget i 2006, etter en gjennomgang av tre rapporterte alvorlige hendelser i SAS med flytypene Airbus A340/A330, ønsket å se nærmere på om SAS-konsortiet tok flysikkerhetsarbeidet tilstrekkelig alvorlig. Luftfartstilsynet har imidlertid presisert at OPS-utvalget som sådan ikke hadde grunn til å tro at flysikkerheten i SAS-konsortiet var verken kritisk eller tilnærmet kritisk. Det var de skandinaviske luftfartsdirektørenes oppfatning at bare muligheten for at noe kunne være galt var tilstrekkelig til at man burde klarlegge spørsmålet nærmere og i en samlet fremstilling.

Jeg vil nedenfor orientere om Luftfartstilsynets generelle strategi når det gjelder offentliggjøring av rapporter og pålegg vedrørende flyselskaper og andre tilsynsobjekter.

Det skal som et helt klart utgangspunkt være størst mulig åpenhet når det gjelder offentlighetens innsyn i endelige inspeksjonsrapporter og andre dokumenter, i tråd med offentlighetsloven. Det fremgår av Luftfartstilsynets postjournal hvilke dokumenter Luftfartstilsynet utarbeider. Postjournalen føres i samsvar med bestemmelsene i arkivloven og forskrift av 12. november 1998 om offentlege arkiv. Enhver som har interesse av å følge med på hva Luftfartstilsynet gjør, kan gå gjennom postjournalen og be om innsyn i dokumenter, herunder inspeksjonsrapporter og pålegg til flyselskaper og andre tilsynsobjekter jf. offentlighetsloven §§ 2 og 3.

Det er på denne måten lagt til rette for at offentligheten kan gjøre seg kjent med de aktuelle dokumentene straks de er ferdig utarbeidet.

Offentlighetsloven gir i visse tilfeller anledning til å unnta dokumenter fra offentlighet. Denne muligheten benyttes generelt i svært liten grad for Luftfartstilsynets dokumenter, herunder inspeksjonsrapporter og pålegg. Et unntak gjelder inspeksjonsrapporter vedrørende security, dvs. forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten. Slike rapporter unntas med hjemmel i offentlighetsloven § 6a fordi offentliggjøring av mangler og svakheter på dette området vil kunne lette gjennomføringen av straffbare handlinger, og dermed ha negative konsekvenser for flysikkerheten.

I de tilfeller hvor Luftfartstilsynet kan unnta et dokument fra offentlighet, foreligger det uansett en plikt til å vurdere hel eller delvis meroffentlighet jfr. offentlighetsloven § 2 tredje ledd. Luftfartstilsynets policy er at det skal praktiseres meroffentlighet i størst mulig grad, med mindre meroffentlighet vil ha negative konsekvenser for flysikkerheten.

I visse tilfeller inneholder inspeksjonsrapporter opplysninger som er undergitt taushetsplikt, f eks fordi opplysningene gjelder drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf offentlighetsloven § 5a, jf forvaltningsloven § 13 første ledd nr 2. Luftfartstilsynet har opplyst at det sjelden er grunnlag for å benytte denne bestemmelsen, og at det da i tilfelle praktiseres offentlighet for de delene av dokumentet som ikke inneholder slike opplysninger i henhold til prinsippene i offentlighetsloven § 5a annet ledd."