Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:270 (2007-2008)
Innlevert: 22.11.2007
Sendt: 23.11.2007
Besvart: 30.11.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Welltug Shipping har utviklet og patentert en ny type fartøy benevnt "Welltug". Fartøyet er designet etter gjeldende standarder for brønnbåtfartøy, men vil også kunne brukes som slepefartøy.
Vil kystministeren ta initiativ til en utredning av om Welltug-konseptet kan være et fornuftig, økonomisk og miljøriktig bidrag til å erstatte deler av den havgående beredskapen i nord og etablering av en havgående beredskap etter britisk modell også i sør?

Begrunnelse

Welltug Shipping har utviklet og patentert en ny type fartøy benevnt "Welltug". Dette fartøyet er designet etter gjeldende standarder for brønnbåtfartøy, men vil også kunne få spesifikasjoner som slepefartøy med over 100 tonn bollard pull. Langs norskekysten går i dag ca. 90 brønnbåter som til daglig frakter laks langs kysten. Ved å erstatte noen av disse fartøyene med "Welltugs" kunne denne virksomheten være et meget konstruktivt bidrag til å etablere en slepebåtberedskap etter britisk modell, jf. "Nasjonal slepeberedskap - Rapport fra arbeidsgruppe, 18. januar 2006.
Som slepeberedskapsfartøy, ville slike "Welltugs" ikke avgi noen ekstra utslipp, ettersom de ville erstatte brønnbåter som uansett er i drift. Dagens løsning for beredskapen i Nord-Norge, mellom Røst og Russegrensa med 2,5 offshore fartøy forurenser tilsvarende 55000 personbiler.
Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen og "Stø kursstrategien" utpekt fem hovedområder innen maritim strategi: Globalisering og rammevilkår, miljøvennlige maritim næringer, maritim kompetanse, maritim forskning og innovasjon og nærskipsfart. Regjeringens mål er at de norske maritime næringene skal være verdens mest miljøvennlige, og gå foran i utviklingen av nye løsninger.
Forsvarsministeren har i svar på spørsmål 125 fra meg gjort det klart at de nye IKV-fartøyene primært er tilpasset Forsvarets behov, tildigere nevnte rapport fra Kystverket har også påpekt begrensninger i fartøyene i ytre-Kystvakt. Det er videre påpekt begrensninger i militær og overvåkningskapasitet i Barentshavet fordi fartøyet KV Harstad er bundet i slepeberedskapen og ikke kan gå nord i Barentshavet på oppdrag. "Welltugs" eller tilsvarende løsninger kan tilsynelatende imøtekomme mange utfordringer av både miljømessig og militær karakter, men det forutsetter da at myndighetene legger til rette for videre utvikling og implementering av en slik teknologi.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Det er et mål at vi langs kysten skal ha en god og riktig tilpasset slepebåtberedskap, og at vi organiserer denne beredskapen på en kostnadseffektiv og miljømessig gunstig måte.

Slepebåtberedskapen baserer seg i dag på tilgjengelige private aktører i markedet. I tillegg er det etablert en statlig beredskap i Nord-Norge på grunn av manglende privat kapasitet i landsdelen.

Som oppfølging av Kystverkets rapport fra 2006 om behovet for slepebåtberedskap nasjonalt, vurderer departementet ulike modeller for etablering og organisering av slepebåtberedskapen. Kystverket anbefaler i sin rapport at slepebåtberedskapen styrkes enkelte steder på Vestlandet, Sørlandet og i Nord-Norge.

Det er flere mulige måter å organisere en slepebåtberedskap på, og ulike modeller er til vurdering. Disse modellene må også ses i lys av nye tiltak som er kommet eller vil komme innen sjøsikkerhetsarbeidet, slik som for eksempel arbeidet med seilingsleder langs kysten. Departementet har derfor ikke tatt endelig stilling til hvordan dette skal løses.

Departementet og Kystverket har vært kontaktet av flere aktører innen slepebåtnæringen med forslag til samarbeid med staten om slepebåtberedskapen, herunder også Welltug Shipping AS. Jeg vil i denne sammenheng nevne at departementet er bundet til regelverket om offentlig anskaffelser. Vi kan derfor ikke love et enkelt foretak midler eller andre løfter knyttet til dette fagområdet. Dersom det blir aktuelt å inkludere flere private fartøy i den statlige slepebåtberedskapen, vil det bli utlyst en offentlig anbudskonkurranse. Welltug Shipping AS vil i så tilfelle være et av flere selskaper som kan legge inn et tilbud.