Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:278 (2007-2008)
Innlevert: 22.11.2007
Sendt: 23.11.2007
Besvart: 29.11.2007 av justisminister Knut Storberget

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Jeg viser til oppslag i Aftenposten i dag, 22. november der omorganiseringen i Follo politidistrikt står omtalt. I artikkelen kommer det fram at forsøksprosjektet må godkjennes av Stortinget.
Kan statsråden opplyse når han har planer om å legge denne saken fram for Stortinget?

Begrunnelse

Omorganiseringen av politiet som står omtalt i Aftenposten er et forsøksprosjekt, og kan bli realitet for hele landet. Omorganiseringer kan være positive, hvis resultatet blir et bedre politi. Slike store prosjekter bør ha en bred forankring i Stortinget, og jeg ser fram til en slik behandling.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg arbeider for å sikre et politi med en tjenestestruktur, et vaktsamarbeid og en bemanning som ivaretar publikums behov for service og beredskap. Regjeringen har økt politibudsjettet med til sammen ca. 260 millioner kroner i løpet av 2006 og 2007, og foreslår å øke bevilgningen til politi- og påtalemyndigheten med til sammen ca. 245 millioner kroner i 2008.

For å møte publikums forventninger ønsket Regjeringen en viss oppmyking i sentrale føringer for lokal organisering. Dette er et ønske Stortinget har gitt sin tilslutning til i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 42 (2004-2005) Politiets rolle og oppgaver, jf. Innst. S. nr. 145 (2005-2006). Regjeringen ønsker også å videreutvikle politiets muligheter til samlokalisering med offentlige servicekontorer der dette er hensiktsmessig, slik Soria Moria erklæringen også legger opp til. Som omtalt i st.prp. nr. 1 (2006-2007) og st.prp. nr. 1 (2007-2008) er det derfor etablert en prøveordning i Follo politidistrikt og i Hordaland politidistrikt med mulighet for å få prøvd ut både grensereguleringer, offentlige servicekontorer og politiråd, som grunnlag i arbeidet med å videreutvikle organiseringen lokalt. Ordningen skal evalueres med frist 1.7.2009.

Dersom tiltaket innebærer forslag om endring i strukturen, skal dette forelegges departementet før beslutning tas. Når det gjelder endringer i driftsenhetsstrukturen, sammenslåing eller opprettelse av lensmannsdistrikter viser jeg til politilovens § 16.

Jeg avventer Politidirektoratets forslag før jeg tar stilling til den videre prosess i denne sammenheng.