Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:281 (2007-2008)
Innlevert: 23.11.2007
Sendt: 26.11.2007
Besvart: 29.11.2007 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvorledes vurderer statsråden mulighetene for å styrke kontrollmulighetene med domstolers mulige feilaktige avgjørelser også i sivile saker?

Begrunnelse

Gjenopptakelseskommisjonen er et uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt med en rettskraftig dom skal få ny behandling av sin sak i retten. Dersom kommisjonen beslutter en sak gjenopptatt, skal saken henvises til ny behandling ved en annen domstol enn den som avsa gjeldende dom. Det må dreie seg om en rettskraftig straffesak. Gjenopptakelseskommisjonen skal ikke behandle sivile saker. Konsekvensene av feil begått i domstolene i sivile saker kan imidlertid få svært inngripende konsekvenser for den enkelte, og mulig korrupsjon og økonomisk kriminalitet kan forbli uoppklart. Undertegnede har vært i kontakt med flere personer som etterlyser bedre kontroll med domstolene i sivile saker. Vår statsskikk består i en tredeling av makten hvor statsorganene skal kontrollere hverandre gjensidig. Spørsmålet som reiser seg er imidlertid om kontrollen med domstolene i enkeltsaker er god nok, både i straffesaker og sivile saker. Også i sivile saker foreligger det fare for at enkeltmennesker kan bli utsatt for justismord på grunn av grove feil begått under domstolenes behandling av disse. Tidspress og mangel på ressurser muliggjør at saker kan gå igjennom hele rettssystemet uten at feil begått i lavere rettsinstanser blir korrigert.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet om hvem som skal behandle begjæringer om gjenåpning av sivile saker har vært utførlig vurdert under forberedelsen av ny tvistelov. Tvistemålsutvalget drøftet følgende alternativer for hvem som skal behandle begjæringer om gjenåpning i sivile saker: et nytt sentralt organ, overordnet domstol eller samme eller sideordnet domstol (NOU 2001: 32 Rett på sak Bind A Del II kapittel 15.6.2 (side 436-439)). Utvalget gikk ikke inn for at gjenåpningsbegjæringer i sivile saker skal legges til et nytt sentralisert organ slik som i straffesaker, og foreslo i stedet at en sideordnet domstol avgjør spørsmålet. Departementet sluttet seg til utvalgets vurdering, jf. Ot.prp. nr. 51 (2004-2005) Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvistemålloven) kap. 21.11.4 (side 270). I begrunnelsen for ikke å foreslå en særskilt enhet heter det (side 270):

"Det legges særlig vekt på at behandlingen av gjenåpningsbegjæringen ville medføre vesentlige ulemper i sivile saker ved å gjøre det vanskelig eller umulig å holde muntlige forhandlinger. Departementet peker også på at dersom et eventuelt sentralisert organ skulle ha en slik undersøkende rolle som gjenopptakelseskommisjonen i straffesaker er tillagt, ville det ikke harmonere med disposisjons- og forhandlingsprinsippet i sivile saker. Prosessøkonomiske hensyn taler også mot dette alternativet."

Justiskomiteen sluttet seg til departementets forslag, jf. Innst. O. nr. 110 (2004-2005) punkt 19.2 (side 58):

Selv om begjæringer om gjenåpning av sivile saker ikke vil bli behandlet av en gjenopptakelseskommisjon slik som i straffesaker, er det ikke slik at sivile saker ikke kan bli gjenåpnet. I lov 17. juni 2005 nr. 90 (tvisteloven) - som trer i kraft 1. januar 2008 - er det gitt regler om gjenåpning i kapittel 31. Langt på vei er dette en videreføring av gjeldende rett, med det er også flere endringer som styrker adgangen til å få gjenåpnet en sak. Blant annet er fristen for å fremsette begjæring forlenget fra tre til seks måneder (tvisteloven § 31-6 (1)) og lengstefristen forlenget til ti år (tvisteloven § 31-6 (2)). Gjenåpningsbegjæring skal fremsettes for en sideordnet domstol, jf. tvisteloven § 31-1. Hvilke avgjørelser som kan gjenåpnes, og hvilke feil som kan danne grunnlag for begjæring om gjenåpning, er omtalt i Ot.prp. nr. 51 (2004-2005) punkt 21.12 og 21.13 (side 270-273).

Den adgang tvisteloven gir for å få en sivil sak gjenåpnet, er etter mitt syn en tilstrekkelig og god ordning for å sikre rettsriktige avgjørelser også i sivile saker.