Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:299 (2007-2008)
Innlevert: 28.11.2007
Sendt: 28.11.2007
Besvart: 19.12.2007 av justisminister Knut Storberget

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Fædrelandsvennen har de siste dagene referert til konfliktene ved politihuset i Kristiansand. Sorenskriveren frykter at nedgangen i antallet tiltaler kan relateres dette. At personalkonfliktene går ut over kriminalitetsbekjempelsen, er hevet over enhver tvil.
Hva vil statsråden gjøre for å løse konfliktene ved politihuset i Kristiansand, slik at de ansatte får et bedre arbeidsmiljø og at publikum får en mest mulig effektiv politietat i Kristiansand?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politidirektoratet er departementets utøvende organ for planlegging, iverksetting og koordinering av tiltak innenfor politiets virksomhet, herunder organisering og ledelse av politi- og lensmannsetaten.

Det er politimesterens ansvar å sørge for et godt arbeidsmiljø og gode rutiner for løsning av personalkonflikter i politidistriktet. Det er også politimesterens ansvar å sikre at personalkonflikter løses raskt og på en god måte slik at konflikten ikke går ut over politiets daglige arbeid og viktige oppgaver. Politidirektoratet følger opp og bistår politidistriktene dersom politimesteren ber om det eller dersom det av andre årsaker vurderes som nødvendig.

Når det gjelder Agder politidistrikt, opplyser Politidirektoratet at de er i dialog med politimesteren og bistår politidistriktet etter behov. Det er imidlertid en forutsetning at konflikter som dette først og fremst må løses av dem det gjelder sammen med politidistriktets ledelse.

Jeg legger til grunn at politiledelsen og de ansatte som er berørt av konflikten sammen gjør sitt beste for å finne gode løsninger slik at Agder politidistrikt kan opprettholde sitt høye innsatsnivå og sine gode resultater. Politidirektoratet opplyser at dette også er politimesterens og Politidirektoratets klare forutsetning. Politidistriktet har svært mange dyktige medarbeidere, og jeg deler stortingsrepresentant Gitmarks målsetting om en mest mulig effektivt politietat i Kristiansand.