Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:308 (2007-2008)
Innlevert: 28.11.2007
Sendt: 29.11.2007
Besvart: 06.12.2007 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hvor vil kommunal- og regionalministeren anbefale at kommunene kutter for å ha mulighet til å prioritere skolen ut over 2007-nivå og unngå kutt?

Begrunnelse

Den 26.11.2007 sendte kunnskapsministeren ut en pressemelding der han var bekymret for kuttene i skolen. Kunnskapsministeren skriver i meldingen at han har fått mange meldinger om nedleggelser av skoler og kutt i lærerstillinger. Han skriver videre "Regjeringen har gitt klare signaler om at det forventes at skolen skal prioriteres lokalt." Det innebærer jo ikke bare en forventning om at alle de kuttene som nå foreslås gjennomført for 2008 i skolen reverseres, men at nivået økes ut over 2007-nivå. I Nasjonalbudsjettet fremkommer det at kommunenes frie inntekter i realiteten reduseres i 2008 i forhold til nivået ved utgangen av 2007. Videre fremkommer det i statsbudsjettet for 2008 og i svar til Høyres gruppe at hele veksten i kommunenes samlede inntekter i 2008 er knyttet opp til nye oppgaver eller den demografiske utviklingen. Har Regjeringen forventninger til at kommunene lokalt prioriterer skolen ut over 2007-nivå, må dermed kommunene prioritere andre områder lavere. I løpet av høsten 2007 har Regjeringen stort sett lovet bedre kommunale tjenester på alle områder på vegne av landets lokalpolitikere, da må det også være mulig for Regjeringen å gi råd om hvilke områder som bør prioriteres ned.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Regjeringen har gitt kommunesektoren et historisk økonomisk løft. I perioden 2005-2008 er realveksten i kommunesektorens inntekter anslått til om lag 21 mrd. kroner.

Budsjettopplegget for kommunesektoren i 2008 innebærer en realvekst i de samlede inntektene på 6,2 mrd. kroner. De frie inntektene er styrket med 2 mrd. kroner, inkl. avlastning av frie inntekter som følge av at staten tar en større del av finansieringen av ressurskrevende tjenester. Inntektsveksten er regnet fra anslått inntektsnivå for 2007 i Revidert nasjonalbudsjett 2007. I spørsmålet refereres det til Nasjonalbudsjettet hvor det vises en nedgang i de frie inntektene fra 2007 til 2008. Dette bunner i at veksten her er regnet fra anslag på regnskap for 2007 hvor ekstra skatteinntekter er medregnet. Disse ekstrainntektene er engangsinntekter for 2007 som ikke bør brukes til varige driftsoppgaver.

Budsjettopplegget for 2008 gir rom for bl.a. flere barnehageplasser, flere årsverk i pleie- og omsorgstjenesten, styrket innsats innenfor psykiatrien og flere timer på barnetrinnet i grunnskolen. Styrkingen av de frie inntektene dekker kommunesektorens anslåtte merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen, merutgifter knyttet til NAV-reformen og merutgifter knyttet til kommunale råd for funksjonshemmede.

Skole er ett av regjeringens satsingsområder, bl.a. har regjeringen som mål at det skal ansettes flere lærere i skolen. Tall fra Statistisk sentralbyrå for 3. kvartal 2007 viser en betydelig økning av ressursinnsatsen innenfor skolen. Dette viser at kommunene følger opp signaler fra sentralt hold og prioriterer viktige velferdstjenester for innbyggerne.

Det er imidlertid bekymringsfullt at Kunnskapsdepartementet har mottatt signaler om brudd på elevenes rettigheter i enkelte kommuner ved at elevene ikke får det timetallet de har krav på. Kunnskapsdepartementet vil vurdere tiltak for å sikre at elevene får den undervisningen de har krav på i samsvar med opplæringsloven og fag- og timefordelingen i læreplanen. Videre vil Kunnskapsdepartementet følge nøye med på utviklingen i ressursbruken i grunnopplæringen. Statistisk sentralbyrå offentliggjør den 11. desember tall fra GSI (Grunnskolens informasjonssystem) for inneværende skoleår som vil kunne gi ny informasjon om situasjonen i skolen.

Selv med styrkingen av kommuneøkonomien, vil det være nødvendig for kommunene å prioritere. Kommunene har imidlertid ulike utfordringer. For noen kommuner kan det være riktig å prioritere eldreomsorgen, for andre kan det være riktig å prioritere skolen. Et viktig stikkord for kommunesektoren er også samfunnsansvarlig drift som innebærer effektiv drift, god ledelse, god økonomistyring og en god arbeidsgiverpolitikk. Kommunene må være omstillingsdyktige og i stand til å møte endrede behov.

Jeg har stor tillit til at kommunene er i stand til å møte utfordringene. Lokale folkevalgte gjør et samvittighetsfullt arbeid der målet er et bedre lokalsamfunn for innbyggerne. Regjeringens budsjettopplegg for 2008 legger forholdene til rette for dette.