Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:310 (2007-2008)
Innlevert: 29.11.2007
Sendt: 29.11.2007
Besvart: 06.12.2007 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): I mange tilfeller eier og disponerer flere husstander et område sammen som bærer karakter av å være en felles hage eller park. Dette kan godt ligge noe unna boligen, være gjerdet inn, og eksempelvis bestå av bane for ballspill, område med sand til å leke i, opparbeidet plen, platting, hellegang, prydbusker, redskapsskjul, toalett og felles ildsted.
Vil et slikt område være å anse som innmark?

Begrunnelse

Friluftsloven § 1a stiller opp en del kriterier for hva som er innmark, men § 3 første ledd nevner også inngjerdet hage eller park slik at dette også må kunne tilføyes definisjonen av innmark.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Hvorvidt et område skal anses som innmark eller utmark etter friluftsloven § 1a må vurderes konkret for hvert enkelt tilfelle. Etter friluftslovens § 20 er det kommunene som skal avgi uttalelse om et konkret område er innmark eller utmark. Jeg kan derfor ikke besvare representantens spørsmål om hvorvidt områder med nærmere beskrevne egenskaper generelt skal anses som innmark. Friluftsloven er en dynamisk lov som skal tolkes i samsvar med samfunnsutviklingen. Det medfører blant annet at forståelsen av innmarksbegrepet kan være gjenstand for endring over tid, jf senere tids avgjørelser fra Høyesterett.

Videre viser jeg til at skillet mellom innmark og utmark av stor betydning for allmennhetens ferdsels- og oppholdsrett, se blant annet friluftsloven §§ 2,3,7,8 og 9. De egenskaper ved et område som representanter viser til, har i flere tilfelle blitt ansett for å være sjikanøse stengsler etter friluftsloven § 13. Dette understreker at det er nødvendig med en konkret vurdering av forholdene på stedet for å ta stilling til om området er innmark eller utmark.