Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:313 (2007-2008)
Innlevert: 29.11.2007
Sendt: 29.11.2007
Besvart: 11.12.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Vil olje- og energiministeren arbeide for at naturmangfoldloven også får hele norsk økonomisk sone som virkeområde, eller stiller hun seg bak sitt departements uttalelse?

Begrunnelse

Regjeringen jobber nå med sitt forslag til naturmangfoldlov, og har sagt at denne skal legges fram i løpet av 2007. Biomangfoldlovutvalget har i sitt utkast til naturmangfoldlov foreslått at norsk økonomisk sone skal inkluderes i lovens virkeområde. Olje- og energidepartementet har i sin høringsuttalelse til utkastet til naturmangfoldlov imidlertid ytret at de ikke støtter dette forslaget.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Bevaring av naturmangfoldet er en viktig sak for regjeringen. I Soria-Moria-erklæringen sa vi at vi vil arbeide for å stanse tapet av naturmangfold. Norge har også internasjonale forpliktelser på området, blant annet gjennom FN-konvensjonen om biologisk mangfold.

Som et ledd i arbeidet med å stanse tap av naturmangfold ble det i 2001 satt ned et utvalg som skulle utrede et nytt lovgrunnlag for samordnet forvaltning av biologisk mangfold. Utvalget leverte sin innstilling NOU 2004:28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold i 2004. Utvalget gikk i denne inn for at ny naturmangfoldlov skulle ha sitt virkeområde på landterritoriet, i økonomisk sone og på kontinentalsokkelen. Innstillingen ble sendt på høring. I sin høringsuttalelse uttalte Olje- og energidepartementet at virkeområde for ny lov om naturmangfold var dårlig begrunnet. Konsekvensene av forslaget var lite belyst, og man hadde i liten grad sett hen til hvilke reguleringsmuligheter myndighetene har i allerede eksisterende regelverk.

Jeg mener det er viktig å understreke at naturmangfoldloven er ett av flere virkemidler for å ta vare på vårt naturmangfold. I 2006 la regjeringen frem St.meld. nr. 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan). Arbeidet med forvaltningsplan for Norskehavet er godt i gang, og det planlegges også en tilsvarende plan for Nordsjøen. Gjennom forvaltningsplanene skal vi innhente kunnskap om våre havområder, slik at vi kan legge til rette for en verdiskapning som skal skje gjennom bærekraftig bruk av ressurser, samtidig som økosystemenes strukur, virkemåte og produktivitet opprettholdes.

I havområdene er mulighetene for aktivitet begrenset. Skipsfarten reguleres av internasjonalt regelverk, og petroleumsvirksomhet og fiskeri er konsesjonsbelagte virksomheter. Sentrale myndigheter har således omfattende kontroll med aktivitet til havs.

Gjennom petroleumsloven ivaretas hensyn til miljø og fiskeri i alle stadier av virksomheten. Konsekvensutredninger skal utarbeides i forbindelse med åpning av nye områder, innlevering av plan for utbygging og drift, og ved avslutning av virksomheten. Berørte parter og fagmiljøer inviteres til å uttale seg om konsekvensutredningene. Ved tildeling av utvinningstillatelser stilles det vilkår for tildeling. Disse vilkårene er utarbeidet i samarbeid med fiskeri- og miljømyndighetene.

De forskjellige virkemidlene må sees i sammenheng og tilpasses hverandre. Eksisterende regelverk og hvilke reguleringsmuligheter som ligger i dette, må vi også se hen til. Vi er ikke tjent med dobbeltreguleringer eller uklare myndighetsforhold.

På denne bakgrunn støtter jeg den tidligere avgitte uttalelse fra departementet.