Skriftlig spørsmål fra Irene Johansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:315 (2007-2008)
Innlevert: 29.11.2007
Sendt: 30.11.2007
Besvart: 05.12.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): Den 28. november ble all togtrafikk på Østlandet stoppet pga. kortslutning og brann i en kabel under Oslo sentralstasjon.
Har NSB og Jernbaneverket god nok beredskap og risikoanalyser, og hva vil NSB og gjøre for å forhindre tilsvarende kaos i togtrafikken i framtida?

Begrunnelse

Ifølge informasjonssjefen i NSB Preben Colstrup ble halvparten av togtrafikken rammet. Det rammet togene i Stor-Oslo og tog fra Hamar, Drammen, Spikkestad, Halden, Mysen og Gjøvik. Nattoget fra Trondheim måtte stoppe på Hamar og nattogene fra Stavanger og Bergen måtte stoppe i Drammen.
Alternativ transport ble satt opp, men det var ikke mulig å dekke behovet.
Mange reisende kom derfor ikke på jobb eller ble svært forsinket.
Det har også vært kraftig kritikk pga. mangel på informasjon til de som ventet på togene.
Det er selvsagt meget alvorlig og ikke akseptabelt at infrastrukturen til NSB og Jernbaneverket er så sårbar at den kan lamme store deler av landet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til skriftlig spørsmål nr. 311 fra stortingsrepresentant Borghild Tenden som berører samme sak, og mitt svar av 4. desember d.å. på spørsmålet. Som det fremgår av nevnte svar, tar jeg saken meget alvorlig og vil raskt følge opp den aktuelle hendelsen med tanke på å begrense muligheter for en lignende hendelse i fremtiden og for å forsikre meg om at relevante løsninger etableres, samt for å begrense følgene av eventuelle fremtidige hendelser.

I Budsjett-innst. S. nr. 13 (2007 - 2008) ber transport- og kommunikasjonskomiteen regjeringen redegjøre for hvilke tiltak Jernbaneverket og de øvrige impliserte aktører har for å styrke samfunnssikkerheten, og samtidig redegjøre for hvilke tiltak som er under planlegging, herunder eventuell reserveløsning for togledersentralen på Oslo S. Jeg viser også til interpellasjon fra representanten Jan Sahl som tar opp tilsvarende problemstillinger. Regjeringen vil komme nærmere tilbake til saken i forbindelse med svar på disse.