Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:320 (2007-2008)
Innlevert: 30.11.2007
Sendt: 30.11.2007
Besvart: 05.12.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Flere medier melder i dag at det under brannen på Oslo S for noen dager siden slo ut deler av politiets antiterrorsentral. Politidirektøren hevder at det ikke er grunn til å bekymre seg, for man kan da jobbe på "gamlemåten".
Deler statsråden politidirektørens tillit til at situasjonen overhodet ikke var bekymringsfull, eller ser statsråden fornuften i å kunne ha fullverdige backupsystemer som skal tre inn når slike episoder oppstår, eller er en slik løsning for dyr for Regjeringen og vil kunne skape press i økonomien?

Begrunnelse

Da Sårbarhetsmeldingen ble lagt fram og behandlet tidlig etter tusenårsskiftet, inneholdt den mange områden relatert til kommunikasjon, som utvalget mente burde styrkes. Til en viss grad er dette gjort, men brannen på Oslo S viser også at vi har et samfunn som til de grader er avhengig av supplerende løsninger, samtidig som vi har en regjering som er mer opptatt av handlingsregelen og skattlegging av folk flest enn å skape fornuftige løsninger til beste for folks totale trygghet.
Jeg forutsetter at statsråden deler noe av min bekymring for denne saken da det som skjedde denne gangen sannsynligvis var en teknisk feil og ikke noe terrorangrep. Hva som ville ha vært situasjonen dersom dette kom som følge av en planlagt aksjon, hvor målet først var å lamme deler av kommunikasjonen på flere nivåer, og deretter slå til mot spesifikke mål, skal jeg la være usagt. Målet må være at man etablerer gode backupløsninger slik at man er styrket i kampen mot slike uhell og eventuelt planlagte hendelser.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Den situasjonen som oppsto som følge av brannen på Oslo S var ikke kritisk for Politidirektoratets beredskap og det medfører ikke riktighet at Politidirektoratets stabsrom ble satt ut av drift. Politidirektoratets stabsrom ble riktignok berørt, men det var fortsatt fullt mulig å håndtere en beredskapssituasjon. Det er etablert backupløsninger. Det understrekes også at både det faste og mobile telefonnettet og politiets samband fungerte normalt.

Politiet har oppmerksomheten rettet mot å redusere sårbarhet. Et forbedret opplegg for reservedrift vil være på plass tidlig i 2008 og et permanent opplegg er under planlegging. Dette er i samsvar med Riksrevisjonens påpekning.

Politidirektøren har opplyst at de backupløsninger politiet disponerer i dag gjør det mulig å håndtere situasjoner som den som inntraff.

Politiet foretar likevel en grundig gjennomgang av hendelsen som inntraff for å vurdere om det er behov for ytterligere tiltak.

Jeg har bedt Politidirektøren om å bli orientert om hendelsen og iverksatte tiltak.