Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:327 (2007-2008)
Innlevert: 30.11.2007
Sendt: 03.12.2007
Besvart: 11.12.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Klimakvoteloven setter av en kvotereserve til nye gasskraftverk som "skal basere seg på rensing." Soria Moria-erklæringen bruker samme formulering om at nye konsesjoner til gasskraft "skal basere seg på CO2-fjerning". I Stortingets spørretime 21/11 konkretiserte statsråden dette ved å si at "det skal være rensing fra oppstart." Kårstø har ikke CO2-rensing ved oppstart, og er dermed ikke "basert på CO2-rensing".
Vil statsråden innta en mindre bastant holdning, slik at Kårstø kan få tildelt CO2-kvoter fra kvotereserven?

Begrunnelse

Dersom statsråden holder fast ved kravet om at et gasskraftverk skal basere seg på CO2-rensing, altså rensing ved oppstart, for å få konsesjon, så tilsier normal likebehandling av like virksomheter at Kårstø heller ikke har krav på vederlagsfrie CO2-kvoter. Det vil i så fall bety at det nye kapitelet i norsk industrihistorie, slik næringsministeren omtalte Kårstø ved åpningen, blir et særdeles kort kapittel.
Alternativt åpner Regjeringen for å forskjellsbehandle Kårstø og andre gasskraftverk. Forskjellsbehandling er ikke noe man holder høyt i Norge.
Statsråden oppfordres derfor til å innta en mer liberal fortolkning av Soria Moria-erklæringen, slik at Kårstø sikres en økonomi som gjør kraftverket livskraftig, og samtidig gjør det teknisk og økonomisk mulig for kraftaktører å bygge gasskraftverk i blant annet Midt-Norge.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen varslet i Soria-Moria-erklæringen at vi vil samarbeide med utbyggerne av gasskraft om anlegg for CO2-fangst, og bidra økonomisk til at dette kan gjennomføres så snart som mulig. Når det gjelder gasskraftverket på Kårstø ble endelig utslippstillatelse gitt i 2001 uten krav om CO2-rensing. Regjeringen har igangsatt arbeidet med CO2-fangst på Kårstø med sikte på at dette kan skje så raskt som mulig.

Regjeringen la som kjent frem Ot.prp nr. 66 (2006-2007) Om lov om endringer i klimakvoteloven m.m. 25. mai d.å. Regjeringen arbeider nå med utarbeidelse av klimakvoteforskrift (Forskrift om endring av forskrift av 23. desember 2004 nr. 1851 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser) hvor reservens størrelse, hvilke typer virksomheter som omfattes av reserven og øvrige kriterier som skal ligge til grunn for tildelingen fra denne, vil bli regulert. Forskriftsutkastet vil bli sendt på offentlig høring i nær fremtid.