Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:328 (2007-2008)
Innlevert: 03.12.2007
Sendt: 04.12.2007
Besvart: 11.12.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I brev til Transportkomiteen av 27.11.2007 opplyser FKD at Kystverket har gitt pålegg etter forurensningsloven om fjerning av både forskipet og alterskipet etter Server-forliset. Akterskipet er tomt for olje, men forsikringsselskapet har på vegne av skadevolder så langt ikke gjort noe for å fjerne vraket. Forsikringsselskapet hevder at fjerning vil koste mer enn forsikringen dekker.
Hvordan vil statsråden sikre at akterskipet av Server blir fjernet?

Begrunnelse

Statsråden har i brev av 27.11.2007 svart bl.a. følgende:

"Utgangspunktet i forurensningsloven er at forurenser har ansvaret for å iverksette tiltak for å avverge eller begrense skader og ulemper fra egen virksomhet. Dersom dette ikke skjer, skal vedkommende kommune aksjonere. Staten skal yte kommunen nødvendig bistand, og kan ved større tilfeller av akutt forurensning overta ansvaret for aksjonen. Dette følger av forurensningsloven § 46. Etter forurensingsloven § 74 har stat og kommune myndighet til å gi forurenser pålegg om iverksetting av tiltak. Staten og kommunen kan sørge for å iverksette tiltak på forurensers vegne dersom pålegg ikke følges, eller der det tar for lang tid til å vente på dette."

Videre heter det i brevet:

"Utgifter til oljevernaksjoner bevilges over Kap. 1062 Kystverket post 21 Spesielle driftsutgifter. For 2007 er den ordinære bevilgningen på post 21 på 3,75 mill kroner, jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007) for Fiskeri- og kystdepartementet. Posten dekker utgifter til statlige aksjoner og garantier for kommuner som iverksetter tiltak uten å kunne dekke utgiftene før erstatningsbeløpet er mottatt.
I tilfeller av større oljevernaksjoner er Fiskeri- og kystdepartementet i 2007 gitt fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 1062 Kystverket post 21 med inntil 15 mill kroner, jf. romertallsvedtak III i St.prp. nr. 1 (2006-2007) for Fiskeri- og kystdepartementet. Fullmakten gjelder "dersom det er nødvendig å sette i verk tiltak mot akutt forurensning uten opphold og før Kongen kan gi slikt samtykke". Nødvendig overskridelse ut over dette må vedtas av Kongen i statsråd. Etter bevilgningsreglementet § 11 andre ledd tredje punktum må det da være "uomgjengelig nødvendig å pådra utgifter før Stortinget kan gi tilleggsbevilgning". Om akterskipet er det svart slik: "Kystverket har utferdiget pålegg etter forurensningsloven om fjerning av både forskipet og akterskipet etter forliset. Forsikringsselskapet Gard har på vegne av skadevolder tømt og fjernet forskipet, men har så langt ikke gjort noe med akterskipet ut over å kontrollere det for mulige nye utslipp av olje. Akterskipet er erklært tomt for olje og representerer ikke lenger en fare for akutt forurensning.
De samlede utgiftene etter forliset er ikke endelig oppsummert av samtlige parter, slik at det er noe usikkerhet knyttet til det foreliggende tallmaterialet. Det endelige oppgjøret etter forliset vil finne sted senere. Et utgangspunkt er at skadevolder maksimalt vil kunne bli stilt til ansvar for utgifter inntil ca. 240 mill. kroner. Skadevolder har allerede gjennom Gard (deres opplysninger) dekket utgifter for om lag 32 mill. kroner hvor arbeidet med forskipet utgjør hoveddelen. Andres krav overfor skadevolder anslås p.t. til om lag 200 mill. kroner.

"v) Hvem har evt. beregnet kostnadene ved fjerning, og hva er disse?"

Svar:

Forsikringsselskapet Gard har muntlig gitt uttrykk for at selskapet ikke vil gjøre noe med akterskipet foreløpig fordi rammen av maksimal plikt til å dekke utgifter langt på vei er nådd. Det foreligger ingen kostnadskalkyle på hva en fjerning av akterskipet vil koste, ut over at det vil koste betydelig mer enn det som er igjen av rammen for skadevolders ansvar. Kystverket vil vurdere nærmere hva som eventuelt bør gjøres med akterskipet slik situasjonen er nå. Jeg håper statsråden vil sørge for fjerning og informere Stortinget om arbeidet med dette.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Som jeg opplyste i brevet av 27. november 2007 til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité har Kystverket gitt pålegg etter forurensningsloven om fjerning av forskipet og akterskipet av "Server". På tidspunktet for Kystverkets pålegg var forskipet slept til nødhavn og strandsatt ved Ågotnes, mens akterskipet var sunket på havaristedet ved Hellisøy fyr ved Fedje. Det var ansett å være fare for akutt forurensning fra begge vrakdelene.

Det er forsikringsselskapet Gard som har fulgt opp Kystverkets pålegg på vegne av forurenser. Forskipet er tømt for bunkersolje, og det er hevet og fjernet fra Ågotnes. Når det gjelder akterskipet, er det gjennomført undersøkelser av dette. Det er bl.a. boret flere hull i skroget for å undersøke om det inneholdt olje. Etter disse undersøkelsene er det opplyst at akterskipet ikke lenger inneholder olje av betydning, og at det ikke lenger representerer fare for akutt forurensning.

Det tilligger Kystverket som fagetat å vurdere denne saken. Kystverket har opplyst at det vil bli foretatt en totalvurdering av videre oppfølging i forhold til akterskipet når det endelige kostnadsbildet for oljevernaksjonen etter "Server" foreligger våren 2008. Kystverket vil gi forsikringsselskapet Gard utsatt frist for å iverksette fjerning av akterskipet til en slik totalvurdering foreligger.