Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:330 (2007-2008)
Innlevert: 03.12.2007
Sendt: 04.12.2007
Besvart: 12.12.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Haugesunds Avis 1. desember rapporterer fra "E134-dagen" på Stord, dagen før. Her var det stor entusiasme etter presentasjon av planer for ny tunnel mellom Seljestad og Haukelifjell. Statens vegvesen (SVV) slapp imidlertid også nyheten om at etter deres syn vil det være nødvendig å stenge Seljestad- og Røldalstunnelene når det nye tunnelanlegget står klart. En slik stengning vil utvilsomt være svært ødeleggende for bygda og den positive næringssatsingen som skal skje.
Vil statsråden ta kontakt med SVV for å unngå dette?

Begrunnelse

Den framtige tunnelen vil føre E134 langt utenom både Røldal skisenter og bygda. All trafikk vestfra på E134 vil få en kjempelang omvei.
Selv om det går rykter om at ny vei ikke er med i neste NTP-rullering og en eventuell omlegging dermed antakelig er langt fram i tid, har utsagnet skapt en svært negativ usikkerhet som bør fjernes.
Den fremtidige tunnelen vil etter det oppslaget opplyser, trolig gå inn i fjellet ved Korlevoll på Seljestad og komme ut like ovenfor Texaco-stasjonen mellom Røldal og Haukelifjell. Med den milliardutbyggingen som nå har startet både i Håradalen, på Seljestad og Solfonn, vil en fremtidig stenging føre til at det populære fjellområdet splittes i to.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Konseptvalgutredning for ny transportåre over Haukeli og forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for E134 Grostøl - Vågsli er ferdig utarbeidet av Statens vegvesen. Konseptvalgutredningen er oversendt Samferdselsdepartementet. Forslaget til kommunedelplan er foreløpig ikke lagt ut til offentlig ettersyn.

I forslaget til kommunedelplan, har Statens vegvesen anbefalt et alternativ M4 gjennom Valldalen ovenfor Røldal.

Med dette alternativet har Statens vegvesen forutsatt at dagens E134 frå Seljestad - Håradalen - til kryss med rv 13 stenges og ikke lenger opprettholdes som riksveg. Statens vegvesen grunngir dette med kostnadene ved å holde vegen åpen. Det er beregnet å koste 4-5 mill. kr i årlige vedlikeholdsutgifter å holde vegen åpen. I tillegg kommer kostnader med oppgradering av tunnelene etter framtidige standardkrav. Trafikken mellom Seljestad (hytteområdet) og Håradalen (skitrekket) vil med dette alternativet få en ekstra kjørestrekning på 15,9 km. Trafikken vil gå gjennom Røldal og kan ha en viss positiv effekt på næringslivet her.

Dersom kommunen eller fylkeskommunen vil overta vegen og stå for drift og vedlikehold, samt teknisk oppgradering av tunnelene når det blir nødvendig, er det etter Statens vegvesens vurdering en aktuell løsning. Dette forutsetter i så fall et vedtak om nedklassifisering av vegen etter bestemmelsene i vegloven.

Valg av utbyggingsalternativ for ny E134 Grostøl - Vågsli vil skje etter at det er gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen for E134 over Haukelifjell og etter at den lokale planprosessen er sluttført. Spørsmålet om stenging eller omklassifisering av eksisterende veg etter at ny veg er bygd, vil være en del av planarbeidet. Etter gjennomført høring av forslaget til kommunedelplan, skal kommunene vedta planløsning etter plan- og bygningsloven § 20-5. Dersom det foreligger innsigelse til planen fra berørte myndigheter, vil saken måtte sendes Miljøverndepartementet til endelig avgjørelse i henhold til behandlingsmåten for innsigelser som er beskrevet i plan - og bygningsloven.

Jeg ønsker ikke å gripe inn i den lokale planprosessen som pågår ut over det som vil bli resultatet av prosessen med KS1 for konseptvalgutredningen som Samferdselsdepartementet har mottatt fra Statens vegvesen. Dersom det senere i den lokale planprosessen ikke oppnås lokal enighet vil det kunne bli aktuelt for Samferdselsdepartementet å ta stilling i en innsigelsessak eller i en sak om nedlegging eller omklassifisering etter veglovens bestemmelser.