Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:336 (2007-2008)
Innlevert: 04.12.2007
Sendt: 04.12.2007
Besvart: 11.12.2007 av barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Vil statsråden sikre at det blir ført like godt tilsyn med offentlige som ideelle og private barnevernsvirksomheter, og at alle virksomhetene blir likt behandlet i forhold til tilsynsgjennomgang og forbedringer gjort som følge av tilsynsrapport?

Begrunnelse

Det har i den senere tid blitt klart at Regjeringen ønsker å bruke ideelle og private barnevernsvirksomheter i mindre grad, for å fylle kapasiteten i de offentlige virksomhetene helt opp. Denne vridningen er i liten grad faglig begrunnet og kan i en del tilfeller føre til at barn og ungdom får et tilbud som ikke er like godt tilpasset seg og sitt behov.
Det har også blitt klart at Regjeringen i større grad enn tidligere bruker anbudskonkurranser for å presse prisene mellom de ideelle og private virksomhetene, uten at de offentlige virksomhetene trenger å være like kostnadseffektive.
Til slutt synes det som om det føres mer aktivt tilsyn med de ideelle og private barnevernsvirksomhetene, enn det gjøres med de offentlige. FrP har i lang tid jobbet for et mer aktivt barnevernstilsyn, men mener at det er meget uheldig hvis det ikke blir like strengt for offentlige som for ideelle og private virksomheter.
Ett eksempel som har blitt omtalt i media denne uken er stiftelsen Svalstuen på Gol.
Stiftelsen har etter tilsynsrapporten ble lagt frem imøtegått eller rettet opp de punktene som ble påpekt. Allikevel har barnevernet bestemt at de skal redusere bruken av stiftelsen. Dette stiller stiftelsen i en meget vanskelig situasjon, hvor en nedleggelse kan bli utfallet. Barn og ungdom vil, ved en nedleggelse, miste et tilpasset tilbud som er rusfritt og har vist seg å fungere meget bra. Det ville være uheldig.

Manuela Ramin-Osmundsen (A)

Svar

Manuela Ramin-Osmundsen: I henhold til forskrift om tilsyn med barn i barnevernsinstitusjoner (11.desember 2003) med hjemmel i barnevernslovens § 2- 3 fjerde ledd og § 5- 7 tredje ledd har fylkesmannen et ansvar for å føre tilsyn med barn plassert i barnevernsinstitusjoner. Tilsynsmyndigheten er fylkesmannen eller et utvalg oppnevnt av fylkesmannen. Formålet med tilsynet er å påse at lover og regelverk blir fulgt og at barn får forsvarlig omsorg og behandling i institusjonen. Forskriften gjelder alle barneverninstitusjonene, uavhengig av eierskap. Tilsynsutvalget skal altså føre det samme tilsynet med både de offentlige og de private barnevernsinstitusjonene.

Tilsynet med barn plassert på institusjon skal gjennomføres som individtilsyn. Det følger av forskriften § 8 at tilsynsmyndigheten som hovedregel skal føre rutinemessig tilsyn ved besøk i institusjonen så ofte som forholdene ved institusjonen tilsier det. Tilsynsmyndigheten skal i alle tilfeller føre tilsyn ved besøk i institusjonen minst to ganger hvert år. Institusjoner som tar imot barn plassert etter barnevernloven § 4-24 og § 4-26 skal besøkes minst fire ganger hvert år. Tilsynsmyndigheten skal ta kontakt med det enkelte barn og barnet har rett til å samtale med tilsynsmyndigheten uten at personalet er tilstede. Etter hvert tilsynsbesøk skal tilsynsmyndigheten utarbeide en skriftlig rapport som sendes institusjonen og statlig regional barnevernsmyndighet.

En gang per år skal fylkesmannen også utøve tilsyn i form av systemrevisjon med alle institusjoner.

I henhold til forskriftens § 12 skal tilsynsmyndigheten oversende en begrunnet melding til institusjonsledelsen såfremt det er forhold som bør endres ved institusjonen, med samtidig underretning til statlig regional barnevernmyndighet. Om tilsynet avdekker at institusjonen drives på en måte som kan ha skadelige følger for de barna som oppholder seg der eller på annen måte er uforsvarlig, kan fylkesmannen gi pålegg om å rette opp forholdene og i noen tilfeller kan fylkesmannen stenge driften av institusjonen. Pålegget skal være skriftlig og inneholde en frist for når det skal være utført.

Tilsynsmyndigheten har en uavhengig rolle som tilsynsutøver. Statlig regional barnevernmyndighet skal også følge opp institusjonene, men da som eier (av statlige institusjoner) eller som kjøper av plasser (private og kommunale). Institusjonseier har, uavhengig av om institusjonen er offentlig eller privat eid, ansvar for å rette opp de forhold tilsynsmyndighetene påpeker som brudd på regelverket.

Alle institusjoner skal oppfylle samme krav til kvalitet, jf. forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner (27. oktober 2003). Såfremt tilsynsmyndigheten finner store mangler ved institusjonene må dette få konsekvenser for bruk av institusjonen, uavhengig av om det er en private eller offentlig institusjon. Dette av hensynet til barnet.