Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:347 (2007-2008)
Innlevert: 06.12.2007
Sendt: 06.12.2007
Besvart: 11.12.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Mange kystfiskere ønsker samfiske innført for å få lavere ulykkesrisiko, større fleksibilitet, økt lønnsommhet og en bedre arbeidsplass på fartøy under 11 meter. Fiskeridirektoratet er avventende og har ikke fått politiske signaler om å lage en slik ordning. Regjeringen ble i innstillingen til strukturmeldingen bedt om å vurdere samfiske.
Hva er Regjeringens vurdering av en mulig samfiskeordning og andre tiltak som kan bedre sikkerheten og lønnsomheten i denne delen av fiskeflåten?

Begrunnelse

Arbeidsplassen i fiskeryrket på enmannsfartøy innebærer en høyere døds- og ulykkesrisiko enn mange andre arbeidsplasser. Nesten uansett utstyr er det å fiske i enmannssjarker vesentlig mer risikabelt enn fiske hvor to eller flere personer er om bord.
Fiskaren melder 3. desember at mange fiskere i enmannssjarker ønsker en ordning med samfiske for å bedre sin egen sikkerhet om bord. I samme sak slår Fiskeridirektoratet fast at det ikke vil lage noen ordning for samfiske om det ikke kommer politiske signaler om det.
Samfiske innebærer at to fartøyeiere kan gå sammen om fiske av en kvote med det fartøyet som er best egnet til dette fisket og de rådende forhold.
Norges Fiskarlag ønsker en utredning av samfiske og en prøveordning.
I Innst. S. nr. 238 (2006-2007) avgitt i mai 2006 ber flertallet, alle unntatt medlemmene fra Kristelig Folkeparti, Regjeringen vurdere spørsmålet om samfiske. Dette på bakgrunn av at strukturutvalget foreslo at muligheten for samfiske burde vurderes.
Høyre fremmet i samme innstilling forslag om at Regjeringen skal utrede og etablere en samfiskeordning for å sikre fleksibilitet som erstatning for at driftsordningen falt bort.
Regjeringen skriver i svar på spørsmål nr 6 (Vedlegg 1) og på spørsmål 13 og 14 (Vedlegg 2) i innstillingen at det ikke er klart hva som ligger i forslaget fra strukturutvalget om å legge til rette for "samdrift", og at saken krever nærmere utredning. Og dette er etter alt å merke det siste Regjeringen har ment om temaet.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Representanten Hansen begrunner spørsmålet blant annet med henvisning til at fiske med enmannsfartøy innebærer en høyere døds- og ulykkesrisiko enn mange andre arbeidsplasser, og at det er langt mer risikabelt å fiske alene enn dersom to eller flere personer er ombord.

Både fiskeri- og sjøfartsmyndighetene har et ansvar for at reguleringer og regelverk er utformet på en måte som ivaretar sikkerheten ombord på små og store fiskefartøy. Samtidig er det klart at hovedansvaret for oppfølgingen av sikkerheten til sjøs hviler på den enkelte skipper og fisker, som på eget grunnlag må vurdere risikoen knyttet til sin virksomhet.

Jeg er helt enig i at sikkerheten for den enkelte fisker øker når det er flere ombord på fartøyene, og at større båter gjerne innebærer en tryggere arbeidsplass. Jeg registrer videre at sikkerhetsmessige argumenter anføres til støtte for en samfiskeordning. Det er imidlertid grunn til å understreke at det i dag ikke ligger noen hindringer i veien for at eksempelvis to fiskere kan gå sammen om å være mannskap på hverandres båter. Man kan dermed fiske kvotene sammen, men begge fartøyene må i så tilfelle benyttes.

Ettersom dette medfører en noe dyrere drift enn dersom bare ett fartøy deltar i fisket, virker det klart at det også ligger økonomiske insentiver bak et ønske om en samfiskeordning.

Driftsordningen for kystfiskeflåten som ble etablert som en prøveordning i 2004 ga mulighet til tidsbegrenset utveksling av kvoter mellom fartøy innenfor samme lengdegruppe. Driftsordningen for kystfiskeflåten ble av et samlet strukturutvalg foreslått avviklet. Erfaringen fra ordningen er at den først og fremst har blitt nyttet til å utvide driftsgrunnlaget for et fartøy gjennom kvoteleie. I forbindelse med fremleggelsen av St.meld. nr. 21 (2006-2007) kommuniserte regjeringen at driftsordningen skulle avvikles, og dette vil skje med virkning fra 1. januar 2008.

Dette standpunktet ble støttet av et flertall i næringskomiteen, jf Innst. S. nr. 238 (2006-2007). "Et tredje flertall, alle unntatt medlemmet fra Kristelig Folkeparti, konstaterer at driftsordningen nå avvikles, og støtter dette."

Det samme flertallet ba videre regjeringen om å vurdere spørsmålet om samfiske, i tråd med forslag fra et flertall i strukturutvalget om å legge til rette for samdrift.

Representanten Hansen peker på at samfiske innebærer at to fartøyeiere kan gå sammen om fiske av en kvote med det fartøyet som er best egnet til dette fisket under de rådende forhold. Det er umiddelbart vanskelig å se hvorledes en slik ordning skiller seg fra driftsordningen, og det er derfor behov for en nærmere utredning av hvordan en samfiskeordning kan utformes. Regjeringen vil selvsagt følge opp merknaden fra næringskomiteen, og vi vil tidlig i 2008 involvere næringsorganisasjonene (Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag) i dette arbeidet.