Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:358 (2007-2008)
Innlevert: 07.12.2007
Sendt: 10.12.2007
Besvart: 18.12.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Hvor langt er man kommet i dette arbeidet, og mener statsråden at denne målsettingen fra Brønnøysundregistrene vil bli oppnådd i løpet av 2008?

Begrunnelse

I St.prp. nr 1 NHD (2006-2007) under kap. 904 Brønnøysundregistrene, står det: "Altinn skal bli næringslivets felles portal for elektroniske tjenester fra det offentlige i løpet av 2008".

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Regjeringen høye ambisjoner til Altinn som en felles portal for elektroniske tjenester fra det offentlige til næringslivet. St. melding nr. 17 (2006-2007) "Eit informasjonssamfunn for alle" legger til grunn at brukerne skal møte en åpen, tilgjengelig og sammenhengende offentlig sektor som tilbyr helhetlige og fullstendige digitale tjenester gjennom gode elektroniske selvbetjeningsløsninger.

Hver enkelt virksomhet og sektor har ansvaret for å tilby sine brukere slike tjenester. Det desentraliserte ansvaret skal støttes opp av tiltak og fellesløsninger på tvers Dette arbeides det aktivt med.

Tilgjengeliggjøring av elektroniske selvbetjeningsløsninger på Internett stiller spesielle krav til sikkerhet. Både avsender og mottaker må være sikre på hvem de kommuniserer med. Det er derfor viktig å ta hensyn til personvernet og sikre at opplysninger som blir gitt ikke kommer på avveie eller blir benyttet av andre som ikke har rett til å behandle disse opplysningene. Å løse sikkerhetsutfordringer knyttet til behandling av sensitive personopplysninger, som blant annet er en forutsetning for at NAV skal kunne ta i bruk Altinn fullt ut, har høy prioritet.

Det arbeidets kontinuerlig for å samordne og forenkle offentlige elektroniske tjenester. I regjeringens handlingsplan for elektroniske tjenester til næringslivet som ble lagt frem i januar 2007, understrekes det at i arbeidet med å sikre gode og brukervennlige tjenester for næringslivet er det nødvendig og ønskelig først å prioritere de viktigste tjenestene. En del tiltak vil kreve større omlegginger i for eksempel arbeidsprosesser både hos næringslivet og i det offentlige, i tillegg til krevende tjenesteutvikling.

I den nevnte handlingsplanen slås det fast at alle relevante tjenester rettet mot næringslivet skal gjøres tilgjengelige i Altinn-portalen i løpet av 2008. Det gjennomføres nå et omfattende arbeid for å kunne realisere denne målsettingen, men det er foreløpig for tidlig å være konkret på det totale omfang av tjenester som vil være tilgjengelig i løpet av 2008.