Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:368 (2007-2008)
Innlevert: 10.12.2007
Sendt: 11.12.2007
Besvart: 18.12.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Resultatet av PasOpp-undersøkelsen som er gjennomført ved 63 av landets sykehus viser at Sykehuset Østfold (SØ) får bunnplassering, og ligger i bunnskiktet på alle de målte områdene. Det er vel kjent at det haster med å bygge et nytt sykehus på Kalnes, og at pasientene fortjener bedre sykehustjenester i Østfold.
Hva mener statsråden er årsaken til det dårlige resultatet, og hva vil nå bli gjort for å gi østfoldingene et mer pasientvennlig og bedre tilbud?

Begrunnelse

Undersøkelsen var omtalt i Dagbladet 09.12.07, og nederst på listen over 63 sykehus kunne man finne Sykehuset Østfold.
Dette er urovekkende, og stemmer ikke overens med Helsetilsynets omtale av Sykehuset Østfold. På spørsmål har Helsetilsynet uttalt at de mener at SØ har fått et ufortjent dårlig rykte, og at årsaken til at Sykehuset Østfold ofte er omtalt negativt, er at de melder flest feil ved selvrapportering.
Nå viser det seg at realiteten er en annen, og at kvaliteten slik pasientene oppfatter det er kritikkverdig på alle de områdene som er målt.
Mye av resultatet kan selvsagt skyldes den uhensiktsmessige organiseringen, og at byggingen av nytt sykehus på Kalnes har tatt for lang tid. Dette bør da være et sterkt signal til Regjeringen om at det haster med å komme i gang med nytt tidsmessig sykehus, hvor det også vil være lettere å rekruttere gode leger og fagfolk til faste stillinger. Østfolds befolkning har rett til gode helsetjenester fra sykehuset, og dette resultatet viser at det nå må satses, og at det ikke kan kuttes mer.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg mener at pasienttilfredshetsundersøkelser er en viktig kvalitetsindikator. Sammenlikning av slike resultater mellom sykehus kan være nyttig for de som arbeider med styring av sykehus på regionalt nivå, på helseforetaksnivå og for de som arbeider ved de ulike sykehusene. Sammenlikning av egne resultater i en større sammenheng kan bidra til å gi en innsikt i hvilke områder en må ha et særlig fokus på. Resultatene blir derfor en nyttig informasjon i forhold til oppfølging og styring i kvalitetsforbedrende arbeid.

Det er imidlertid viktig å huske at disse undersøkelsene bare gir ett av flere ulike perspektiver på kvalitet. PasOpp-undersøkelsens resultater sier ikke noe om verken pasientsikkerhet eller behandlingseffekt, som jo er helt avgjørende for å gi et helhetlig bilde de faktiske kvalitetene ved et sykehus. PasOpp-undersøkelsen viser imidlertid at pasienter gjennomgående er tilfreds med sykehusene i Norge, og en ser også at det er relativt små variasjoner mellom helseforetakene. På bakgrunn av dette er jeg ikke spesielt bekymret for kvaliteten på det tilbudet befolkningen i Østfold mottar fra Sykehuset Østfold HF.

Jeg vil nødig gi meg inn på å spekulere omkring hvorfor Sykehuset Østfold HF får en signifikant dårligere skår enn landsgjennomsnittet i forhold til pleietjenesten, organisering av arbeidet og i forhold til fysisk standard. Jeg forventer imidlertid at både Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Østfold HF tar med seg disse resultatene i sitt videre kvalitetsarbeid.

Når det gjelder bygging av nytt sykehus i Østfold, så har jeg merket meg at Helse Sør-Øst RHF i sin administrative innstilling til styret i sak 66, som behandles 18. desember d.å., synes å gi Sykehuset Østfold HF og Sykehuset Buskerud høyeste prioritet.