Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:369 (2007-2008)
Innlevert: 10.12.2007
Sendt: 11.12.2007
Besvart: 18.12.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Ifølge Aftenposten 10/12 varsles det omkamp om Oslopakke 3. De rød-grønne regjeringspartiene vil endre avtalen mellom Oslo og Akershus. Oslopakke 3 innebærer en historisk og nødvendig utbygging av kollektivtransporten i tillegg til at bl.a. E 18 vestover og Mosseveien skal legges i tunnel slik at landets tettest befolkede område kan skjermes for støy og forurensning. En omkamp kan ende med at den fremtidsrettede og miljøvennlige løsningen ender med mer trafikkaos.
Kan statsråden garantere at hun vil respektere avtalen?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det har vært et sterkt lokalt ønske om at den nye bompengeordningen i Oslopakke 3 skal komme i gang så raskt som mulig. Det lokale forslaget til Oslopakke 3 omfatter en rekke ulike veg- og kollektivprosjekt. Som følge av størrelsen på pakka må det gjennomføres kvalitetssikring i tidlig planfase, såkalt KS1. Det er også nødvendig for Samferdselsdepartementet å se den samlede prosjektporteføljen i pakka i forbindelse med Regjeringens behandling av Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019. Nasjonal transportplan 2010-2019 blir først lagt fram høsten 2008. For likevel å etterkomme lokalt ønske om raskest mulig oppstart av innkrevingen, er det besluttet å legge fram Oslopakke 3 i to trinn.

Formålet med trinn 1 er å legge grunnlag for iverksetting av en ny trafikantbetalingsordning basert på lokale vedtak som kan starte opp så tidlig som mulig i 2008, og sikre gjennomføring av veg- og kollektivprosjekt som allerede er satt i gang etter dagens bompengeordning. Det skal også legges til rette for bruk av bompenger til drift av kollektivtransport i Oslopakke 3, jf Ot.prp. nr. 15 (2007-2008) Om lov om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23.

Samferdselsdepartementet vil ikke ta stilling til noen prosjektportefølje i Oslopakke 3 ved framlegget av trinn 1. Den helhetlige framstillingen av Oslopakke 3 vil først skje i sammenheng med framlegg av trinn 2. Framlegg av trinn 2 vil inneholde en samlet vurdering av utbyggingsplanene, bl.a. på bakgrunn av arbeidet med kvalitetssikring av alternative prosjektvalg (KS1), og prioriteringene som blir gjort i forbindelse med Nasjonal transportplan 2010-2019.

Bompengeinnkreving krever lokalpolitisk oppslutning. Også det videre arbeid fram mot framlegging av Oslopakke 3 trinn 2 vil derfor skje i dialog med lokale styresmakter.