Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:370 (2007-2008)
Innlevert: 10.12.2007
Sendt: 11.12.2007
Besvart: 18.12.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Det er innført såkalt KS1 (ekstern kvalitetssikring i en tidlig fase) på alle statlige investeringer over 500 mill. kr. Dette innebærer at alle slike prosjekter skal gjennom en såkalt "konseptvalgutredning - KVU" før SD og FD sørger for at det gjennomføres ekstern gjennomgang av de ulike konsepter som vurderes. Men det er samme prosjektutreder som lager ulike konsepter.
Vil statsråden vurdere en endring i dette opplegget slik at andre alternative konsept enn hovedvalget utredes av andre og ikke samme instans?

Begrunnelse

Hensikten med både KVU Konseptvalgsutredning og KS1 er slik jeg oppfatter det å sikre at best mulig løsning blir valgt. Når konseptvalget også skal sikres gjennom ekstern kvalitetssikring, er det også viktig at ulike konsept ikke er utarbeidet av samme utreder/instans for nettopp å sikre et bredt vurderingsgrunnlag.
Et ferskt eksempel er Oslopakke 3 der Statens Vegvesen sammen med Jernbaneverket på oppdrag fra SD har ansvar for å utarbeide et alternativ konsept til den vei- og kollektivpakke som alt er utarbeidet. Et alternativ ville være at det for slike omfattende samferdselsprosjekt som Oslopakke 3 innhentes alternative konseptløsninger gjennom oppdrag til norsk og/eller internasjonalt konsulentmiljø. En slik håndtering kan på en bedre måte sikre at det fremkomme og selvstendige alternativer som grunnlag for senere ekstern kvalitetssikring av konseptvalget.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Ordningen med ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) ble innført av den forrige regjeringen, og den er videreført av den sittende regjeringen.

Innenfor samferdselssektoren har det vært utfordrende å innføre KS1 sett i forhold til eksisterende planlegging etter plan- og bygningsloven og etablerte prosesser knyttet til Nasjonal transportplan. På grunnlag av et omfattende utviklingsarbeid i Statens vegvesen og Jernbaneverket, har Samferdselsdepartementet fastsatt retningslinjer for etatenes arbeid med KS1. Retningslinjene vil bli videreutviklet når det foreligger mer praktisk erfaring med KS1.

Retningslinjene er basert på at etatene skal utarbeide en konseptvalgutredning (KVU). Det er strenge krav til innholdet i en KVU. Den skal blant annet:

- Klarlegge ulike behov i samfunnet. Behovene skal komme fram etter bred medvirkning fra berørte interessenter.

- Definere samfunnsmål og krav som konseptet/prosjektet må oppfylle.

- Inneholde minst to ulike konsepter i tillegg til 0-alternativet.

- Inneholde en alternativanalyse som skal vise hvordan de ulike konseptene oppfyller definerte mål og krav.

KS1 betyr at KVU i hvert enkelt tilfelle etterprøves av uavhengige konsulenter. Fem konsulentgrupperinger har rammeavtale med Finansdepartementet om å utføre KS1-oppdrag. Et sentralt punkt i kvalitetssikringen er hvorvidt KVU omfatter en vurdering av alle relevante konsepter. Etter gjennomført KS1 skal regjeringen ta beslutning om konseptvalget, herunder om det skal planlegges videre og på hvilket grunnlag dette eventuelt skal skje.

Ut fra erfaringene med KVU og KS1 så langt, har jeg stor tillit til at etatene gjør et arbeid med høy faglig kvalitet og i samsvar med retningslinjene fra Samferdselsdepartementet. Jeg ser det som uaktuelt å overlate ansvaret for denne typen overordnede utredninger til konsulenter. Etatene må selv ha ansvar for og kompetanse til å gjennomføre de utredninger som skal legges til grunn for den eksterne kvalitetssikringen.

Det vil kunne bli endringer i opplegget med KVU og KS1 etter hvert som det vinnes ny erfaring med ordningen, men jeg ser det ikke som aktuelt å overføre etatenes ansvar for KVU til konsulenter.