Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:375 (2007-2008)
Innlevert: 10.12.2007
Sendt: 11.12.2007
Besvart: 14.12.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Hvordan vil helse- og omsorgsministeren sikre at ordningen med pasienttransport gjennom helseforetakene blir en forsvarlig ordning for alvorlig syke mennesker?

Begrunnelse

Gjennom media er det i høst avdekket alvorlige mangler når det gjelder pasienttransport av alvorlig syke mennesker. Videre er vi som stortingsrepresentanter blitt kontaktet og har fått graverende eksempler på store avvik og mangler ved systemet. Disse kan listes opp som følger:
1. Det finnes ikke noe funksjonelt system for å endre pasienttransport som er bestilt av lege/sykehus på elektronisk rekvisisjon
2. Uforsvarlig og fortvilende lang ventetid ved forsøk på samkjøring av til dels alvorlig syke pasienter for å spare penger
3. Manglende universell utforming i bestillingssystemet, noe som igjen hindrer selvstendighet og likestilling for bl.a. talehemmede.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Pasientene har gjennom lov og forskrift rett til å få dekket utgifter til transport i forbindelse med undersøkelse og behandling. Hovedregelen er dekning etter billigste reisemåte som er offentlige kommunikasjonsmidler. Bruk av drosje eller spesialbuss aksepteres dersom et slikt offentlig tilbud ikke finnes, eller dersom pasienten ut fra medisinske vurderinger ikke kan benytte offentlige transportmidler. Dette krever rekvisisjon fra behandlende lege (helsepersonell).

De regionale helseforetakene overtok finansieringsansvaret for pasienttransporten fra Trygdeetaten i 2004 med begrunnelse fra Stortinget om at behandling og transport må sees i sammenheng slik at offentlige midler kan utnyttes mer effektivt. Fram til de regionale helseforetakene overtok finansieringsansvaret på dette området hadde det vært en kostnadsvekst på 10-15 prosent pr år. Utviklingen etter at de regionale helseforetakene overtok viser at helseforetakene har fått kontroll på kostnadsveksten, noe som blant henger sammen med at kjørekontorene koordinerer pasienttransporten for å utnytte kapasiteten best mulig. For pasientene kan samkjøring medføre noe venting på sykehusene, og i enkelte tilfeller kan det dessverre skje feil ved at pasientene blir ventende for lenge.

Som representanten påpeker, er det i høst avdekket visse problemer tilknyttet pasienttransporten. Jeg har derfor i samråd med Samferdselsdepartementet igangsatt et arbeid hvor målsetningen blant annet er å bedre transporttilbudet til brukerne. En arbeidsgruppe skal legge frem en rapport ved årsskiftet.

Representanten hevder i sin begrunnelse til spørsmålet at bestillingssystemet har begrenset funksjonalitet for brukerne. Hun nevner eksplisitt mulighet for å endre bestillingen, og at systemet er lite tilrettelagt for brukere med talehemming.

Dersom pasientene ønsker å endre sin bestilling av transport skal dette kunne gjøres ved å ringe det enkelte kjørekontor. Når det gjelder talehemmede, ringer disse via Telenor sin teksttelefon. Samtalen som kobles til kjørekontor, registreres og behandles som en ordinær telefonsamtale. Det kan også nevnes at internettsidene til pasienttransport er tilrettelagt for pasienter med synshemming.

I lys av høstens mediebilde har jeg forståelse for representanten sin bekymring for pasienttransporten. Jeg er imidlertid av den oppfatning at de regionale helseforetakene kontinuerlig arbeider med å forbedre tilbudet i samarbeid med brukere og driftsoperatører.