Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:390 (2007-2008)
Innlevert: 13.12.2007
Sendt: 14.12.2007
Besvart: 20.12.2007 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): 12.12.07 kunne vi lese i Kommunal Rapport at kommuneøkonomien er på krisepunktet. "Det blir ikke flere hender i omsorgssektoren. Vi forventet et vanskelig år, men dette ble verre enn forventet", sier rådmann Vidar Bråthen i Fedje om statsbudsjettet for 2008."Vanskeligste budsjett på seks år.Vi må redusere årsverk både i helse og sosial og i oppvekst- og kultursektoren", sier sektorsjef Hilde Reitan i Vågå.
Er ikke dette en virkelighet stikk i strid med den virkeligheten Regjeringen prøver å tegne av kommuneøkonomien?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Regjeringen har valgt å prioritere kommuneøkonomien. Dette er nedfelt i Soria Moria-erklæringen og fulgt opp i statsbudsjettet for 2006, 2007 og 2008.

Samlet vil inntektsveksten fra 2005 til 2008 være 21 mrd. kroner. Dette er resultatet av en bevisst politikk fra regjeringens side, og er et uttrykk for at vi prioriterer utbygging av det kommunale velferdstilbudet.

Kommunesektoren har benyttet inntektsveksten til å rette opp ubalansen i kommuneøkonomien. Videre har kommunene bygd ut det kommunale tjenestetilbudet. Budsjettopplegget for 2008 gir rom for fortsatt utbygging av kommunale tjenester. Imidlertid ble kostnadsveksten i kommunesektoren noe høyere i 2006 og 2007 enn det regjeringen la til grunn i budsjettforslaget for disse årene. Det har gitt kommunesektoren noe mindre handlingsrom enn det som ellers ville vært tilfellet. Det må understrekes at det er tatt hensyn til økningen i kostnadsveksten i inntektsanslaget på 21 mrd. kroner.

Kommunesektoren har i 2006 og 2007 hatt fordelen av en merskattevekst på til sammen om lag 8 mrd. kroner. Dette er engangsinntekter som kommunene kan bruke til f.eks. ekstraordinært vedlikehold eller nedbetaling av gjeld.

Selv med styrkingen av kommuneøkonomien, vil det være nødvendig for kommunene å prioritere. Dette er en jobb som kommunene selv må gjøre, ut fra lokale utfordringer og behov. Jeg har tillit til at lokale folkevalgte gjør et samvittighetsfullt arbeid der målet er et bedre lokalsamfunn for innbyggerne. Viktige stikkord for kommunesektoren er effektiv drift, god ledelse, god økonomistyring og en god arbeidsgiverpolitikk. Kommunene må være omstillingsdyktige og i stand til å møte endrede behov.

Jeg er klar over at det er variasjoner i rammebetingelsene mellom kommunene, og at enkeltkommuner kan ha særskilte utfordringer. Dette kan være knyttet til endringer i sammensetning av befolkningen, sterk vekst eller nedgang i folketallet m.m. Regjeringen vil derfor bl.a. i lys av dette legge fram forslag til nytt inntektssystem for kommunene i kommuneproposisjonen for 2009.