Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:396 (2007-2008)
Innlevert: 14.12.2007
Sendt: 17.12.2007
Besvart: 21.12.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Helse- og omsorgsdepartementet har i avregningen for 2006 til innsatsstyrt finansiering avkortet midlene til helseforetakene med 88 millioner kroner. En betydelig andel av feilkodingen gjaldt dagrehabilitering.
Hvor mange færre behandlingsopphold innen dagrehabilitering utgjør avregningen på 88 millioner kroner?

Begrunnelse

Statsråden uttalte i Stortinget 10. desember 2007 at regionale helseforetak øker innsatsen på rehabiliteringsområdet ved sine egne sykehus, og at antallet pasientopphold ifølge Norsk pasientregister har økt betydelig fra 2005 til 2006.
I rapporten om aktivitetsdata for somatiske sykehus 2006, Norsk pasientregister, fra Sosial- og helsedirektoratet, påpekes det at svakheten ved å benytte antall opphold (døgnopphold og dagbehandlinger) som mål på aktivitet er at endret behandlingspraksis, endret registreringspraksis og funksjonsdeling svekker sammenlignbarheten over tid. Videre står det side 7 i rapporten: "I de siste årene har det skjedd en utvikling der antall dagbehandlinger har økt. Av medisinske, organisatoriske og økonomiske årsaker erstattes tradisjonelle innleggelser av en serie dagbehandlinger. En slik endring gir flere opphold uten at det nødvendigvis innebærer økt aktivitet".
Det er avgjørende for pasientens og samfunnets tillit til den offentlige helsetjenesten at koding av diagnoser og behandling foregår korrekt. Feil koding kan ha uheldige innvirkninger på forskningsgrunnlaget om helsetjenestene, for planleggingen av aktivitetene og finansieringen. For befolkningen kan dette i verste fall medføre at det ikke gis det behandlingstilbudet som det er gjort vedtak om, og at heller ikke statistikker viser den faktiske behandlingen.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: ISF-avregningen for 2006 innebærer at de regionale helseforetakene har fått endret finansiering for 68 021 opphold fordelt på 9 572 pasienter. Istedenfor ordinær ISFfinansiering er det gitt polikliniske takstrefusjoner for de aktuelle oppholdene. Netto utgjør dette en avkorting på 88 mill. kroner.

Det er ikke fremsatt tvil om den faktiske pasientkontakt og at det har eksistert et rehabiliteringstilbud til disse pasientene. Avregningsutvalgets anbefaling knytter seg til at denne behandlingen skulle vært tillagt en annen vekt i forhold til kostnadene ved behandlingen. Avregningsutvalgets vurdering tilsier dermed ikke at den faktiske aktiviteten på rehabiliteringsområdet har vært lavere enn det som er skissert i Rehabiliteringsstrategien.

Utbetalingsgrunnlaget for innsatsstyrt finansiering er DRG-poeng og ikke opphold. Systemer gjør det mulig å foreta sammenligninger over tid og mellom sykehus. Antall DRG-poeng er også aktivitetsmålet som er lagt til grunn i oppdragsdokumentene for de regionale helseforetakene hvert enkelt år.

Norsk pasientregister vil i fremtiden kunne samle personidentifiserbare data. Disse data skal lagres kryptert. Man vil da kunne følge pasientforløp fra henvisning til behandling er avsluttet, noe som vil gi ny kunnskap om spesialisthelsetjenesten og legge grunnlaget for videre utvikling av finansieringssystemet. Innsamling av personidentifiserbare data vil ikke påbegynnes før alle sikkerhetstiltak er iverksatt.