Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:398 (2007-2008)
Innlevert: 14.12.2007
Sendt: 17.12.2007
Besvart: 27.12.2007 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): I St. prp. nr. 18 (2007-2008) er det kort redegjort for at politiet får merutgifter til utstedelse av politiattester som følge av at det er innført krav om slike ved opptak til en rekke helsefaglige utdanninger.
Hva er forventet fremtidig omfang av og ressursbehov knyttet til politiattester, og vil justisministeren vurdere hvorvidt andre enn politipersonell kan utstede slike attester og om finansieringen kan legges om slik at den enkelte attestmottaker selv må betale for utstedelse av attest?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Ansvaret for å hjemle utstedelse av politiattest påligger de respektive fagdepartementene, og det er derfor vanskelig for meg å svare på spørsmålet om forventet fremtidig omfang av ressursbehov knyttet til politiattester. Fra Justisdepartementets side blir det imidlertidig lagt vekt på at politiet skal få kompensasjon for de merutgifter som forventes å komme ved at det innføres krav om politiattest for nye grupper. I 2008 budsjettet overføres 6 mill. kr. fra Helse- og omsorgsdepartementet for å dekke merkostnader ved utstedelse av politiattester.

I de senere år har antallet hjemler for utstedelse av politiattester i spesiallovgivningen økt kraftig. Hva som skal anmerkes i politiattestene varierer fra område til område. Oppgavene i forhold til utstedelse av politiattester er i dag mer komplekse enn for bare noen år siden, hvilket stiller krav om nøyaktighet og grundighet hos personer som har med utstedelse av politiattester å gjøre. Fra tid til annen oppstår spørsmål i tilknytning til utstedelse av politiattester som gjør det nødvendig med juridisk kompetanse. For øvrig er det administrativt personell som utfører det praktiske arbeidet ved utstedelse av politiattester i politidistriktene.

Etter min mening vil det være vanskelig å forsvare å innføre gebyr for politiattester. Begrunnelsen for dette er at krav om politiattest regelmessig vil være et påbud fra statens side for å ivareta samfunnsmessige interesser.