Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:415 (2007-2008)
Innlevert: 19.12.2007
Sendt: 20.12.2007
Besvart: 09.01.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hvor langt har Regjeringen kommet i utarbeidelsen av den varslede strategien for tilpasning av klimaendringer?

Begrunnelse

I Stortingets spørretime 7. mars i år svarte daværende miljøvernminister Helen Bjørnøy følgende på et spørsmål fra undertegnede: "Selv om mange myndigheter allerede har kommet langt i arbeidet med å planlegge tiltak for å møte utfordringene som endringene vil medføre, gjenstår fortsatt arbeid med å samordne kunnskap, bevisstgjøring og tiltak på tvers av sektorene. I nært samarbeid med Justisdepartementet forbereder jeg derfor nå utarbeidelse av en bred strategi for tilpasning til klimaendringer. Denne strategien skal sørge for at kunnskapen om klimaendringene når ut til alle kommuner og berørte sektormyndigheter, og at vi sammen gjennomfører de nødvendige tiltak for å møte de store klimautfordringene vi står overfor."

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Regjeringens hovedfokus i klimapolitikken er å bidra til utslippsreduksjoner så snart som mulig. Vi må ta store utslippskutt nasjonalt og utnytte de fleksible mekanismene i det internasjonale avtaleverket. Målet er å hindre at den globale temperaturøkningen overstiger 2 grader Celsius. De siste rapportene fra FNs klimapanel viser tydelig at en økning ut over dette er uforsvarlig. Regjeringen arbeider derfor for å få internasjonal tilslutning til at dette målet skal være styrende for en framtidig global klimaavtale.

Men selv om vi lykkes med å begrense temperaturøkningen i tråd med målsettingen vil de langsiktige virkningene av klimaendringene være store. Vi må alle forberede oss på endringene, som for eksempel sterkere stormer og økt rasfare. Regjeringen har derfor i 2007 styrket arbeidet med å forberede Norge på klimaendringene.

Mer nedbør, stigende havnivå og ekstremvær vil gi oss nye utfordringer som vil kreve tilpasningsarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Regjeringen har blant annet møtt dette ved å etablere en koordineringsgruppe der alle departementene er representert. Gruppen skal ivareta de tverrsektorielle oppgavene og oppgaver på tvers av forvaltningsnivåene i Norges arbeid med kartlegging av sårbarhet og tilpasningsbehov til klimaendringer.

Basert på de erfaringene vi har i Norge og flere andre land er en nasjonal strategi for tilpasning til klimaendringer under utvikling. Strategien skal trekke opp de mest sentrale utfordringene i det nasjonale tilpasningsarbeidet og peke ut retningen for arbeidet de nærmeste årene. Strategien vil bli presentert i første halvår 2008.

Parallelt med strategiutviklingen er det i 2007 etablert et sekretariat som skal ivareta det konkrete samordningen av tilpasningsarbeidet i ulike sektorer og forvaltningsnivåer. Sekretariatet er lagt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. En viktig oppgave for sekretariatet er å bidra i utviklingen av en nasjonal tilpasningsstrategi.