Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:426 (2007-2008)
Innlevert: 27.12.2007
Sendt: 03.01.2008
Besvart: 10.01.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Kraftkrise i Midt-Norge ble på nytt tema da planene om et gasskraftverk på Tjeldbergodden ble skrinlagt 20/12. Regjeringen forteller media villig vekk at de tar kraftsituasjon på alvor, og sier at de gjennomfører mange tiltak. De fleste tiltak ble dog initiert under tidligere regjeringer, slik som nettforsterkningene som nå skjer.
Kan statsråden vennligst fremlegge en liste over tiltak som denne Regjeringen har initiert og igangsatt for å hindre/forkorte en kraftkrise?

Begrunnelse

Statsråden skriver i svar på skriftlig spørsmål 381 (2007-2008) at "Regjeringen har stort fokus på kraftsituasjonen i Midt-Norge, og det er gjort et betydelig arbeid med å få på plass tiltak for å bedre kraftsituasjonen i regionen. Regjeringens plan for å styrke kraftsituasjonen i regionen er basert på tiltak for økt overføringskapasitet, økt satsing på energiomlegging og ny produksjon, samt andre tiltak som skal sikre forsyningssikkerheten i Midt-Norge."
Så vidt meg bekjent er mobile gasskraftverk det eneste genuine rød-grønne tiltak i Midt-Norge. Satsingen på fornybar energi har ennå ikke realisert/påbegynt et eneste prosjekt, gasskraftkonsesjonen til Tjeldbergodden var verdiløs uten utslippstillatelse, etc. Et konkret og forståelig svar imøtesees, slik at debatten kan fortsette på faktabaserte argument, og ikke bare runde formuleringer.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Regjeringen har initiert og iverksatt omfattende tiltak for å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge For ett år siden ble hovedtrekk i handlingsplanen for Midt-Norge lagt fram. Regjeringens plan for å styrke kraftsituasjonen i Midt-Norge er basert på tiltak for økt overføringskapasitet, økt satsing på energiomlegging og ny produksjon, samt andre tiltak som skal sikre forsyningssikkerheten.

Regjeringen har etter sin tiltredelse aktivt støttet opp om de omfattende tiltakene Statnett har gjennomført og holder på å gjennomføre for å bedre kraftsituasjonen i regionen. Dette omfatter blant annet investeringer i spenningsstøtte i overføringsnettet, som bedrer overføringsmulighetene i og inn i Midt-Norge og som delvis allerede er satt i drift. Videre har Statnett besluttet å investere i og startet byggingen av økt overføringskapasitet mellom Midt-Norge og Sverige, som skal være på plass høsten 2009. Konsesjonssøknad for ny overføringsforbindelse mellom Sogn og Møre har Statnett oversendt NVE. Som andre tiltak for å sikre forsyningsikkerheten og til bruk i en eventuell svært anstrengt kraftsituasjon, har Statnett siden 2006 hatt en ordning med energiopsjoner rettet mot forbruk i kraftintensiv industri og det er tatt beslutning om investering i to reservekraftverk som nå er under sluttføring.

Å legge til rette for ulike typer ny kraftproduksjon og satse på energieffektivisering er viktig for å bedre kraftsituasjonen i Midt Norge. I Statsbudsjettet for 2008 er det lagt opp til en betydelig økning i satsingen på energiomleggingstiltak i regi av Enova. Den samlede rammen utgjør om lag 1 450 millioner kroner for 2008. Dette er en økning på ca 660 millioner kroner fra 2007. Samtidig styrker NVE saksbehandlerkapasiteten og prioriterer konsesjonssaker for vann- og vindkraft i Midt-Norge. NVE har videre stort fokus på effektiv konsesjonsbehandling av produksjons- og overføringsanlegg i regionen.

Det har blitt presentert planer for flere gasskraftprosjekter i Midt-Norge, og Regjeringen arbeider for å legge forholdene best mulig til rette for realisering av nye gasskraftprosjekter med CO2-håndtering. Regjeringen har nå sendt den nasjonale tildelingsplanen for klimakvoter for perioden 2008-2012 på høring. Der foreslås det at høyeffektive kraftvarmeverk og gasskraftverk basert på rensing tildeles gratiskvoter på linje med andre sentrale europeiske land. Jeg gjennomførte i fjor høst møter med aktuelle utbyggere i Midt-Norge. Jeg vurderer nå de ulike prosjektene, og jobber videre med å få realisert et gasskraftverk i regionen.

Det gjøres altså en betydelig innsats for å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge. Det iverksettes et bredt spekter av tiltak, som økt overføringskapasitet, økt satsing på energiomlegging og ulike typer ny produksjon, samt andre tiltak som skal sikre forsyningssikkerheten i regionen. Arbeidet med å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge har svært høy prioritet, og jeg vil den 21. januar arrangere og lede et møte i Trøndelag der temaet er kraftsituasjonen i regionen.