Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:433 (2007-2008)
Innlevert: 07.01.2008
Sendt: 08.01.2008
Besvart: 14.01.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Hvilke grep har statsråden gjort og hva vil statsråden gjøre for å sikre at beredskapen og kapasiteten er så god at man kan unngå stengte veger på grunn av store nedbørsmengder, og mener statsråden at de normene som er i dag på lengden av rodene/strekningene, beredskap, uttrykningstid, strøing og brøyting er gode nok, og kan statsråden garantere at beredskapen og kapasiteten er god nok til å hindre stengning av vegstrekninger som normalt er vinteråpne?

Begrunnelse

I de siste årene har vi flere ganger opplevd kaotiske tilstander på vegene på grunn av store nedbørsmengder på kort tid. Nedbøren har medført at blant annet flere strekninger på hovedvegnettet vårt har vært stengt. Senest sist vinter bl.a. på E-18 Sørlandet. Etter å ha vært i kontakt med flere av de som driver med vintervedlikehold i form av brøyting/strøing, så kommer det klart frem at problemene skyldes at rodene/strekningene som den enkelte har ansvaret for er for store. Vegvesenet sier at det nå er satt i gang tiltak for å hindre at man risikerer at stengningen av strekninger slik som i fjor og forfjor på bl.a. E-18 ikke skal skje igjen. Jeg har registrert at rød-grønne politikere og statsråden har antydet at bakgrunnen for stengningen, eventuelt dårligere brøyting, skyldes at vintervedlikeholdet er konkurranseutsatt. Etter det undertegnede har fått opplyst bl.a. fra Vegvesenet ble roder/strekninger utvidet lenge før anbudskontraktene ble inngått. Noe av bakgrunnen for denne utvidelsen skyldes at man hadde flere snøfattige vintre, og at behovet da var mindre.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Målsettingen med vinterdriften på riksvegene er at de skal være fremkommelige for kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Dette skal oppnås ved å redusere mengden snø og is på vegen samt sikre tilstrekkelig veggrep for trafikantene.

Statens vegvesen er ansvarlig for å drifte riksvegene, men det praktiske arbeidet utføres av private entreprenører. I kontraktene med entreprenørene gis kravene som til enhver tid skal være oppfylt. Jeg er meget opptatt av kvaliteten på tjenestene entreprenørene utfører, og Statens vegvesen arbeider kontinuerlig for å forbedre disse kontraktene og oppfølgingen av dem, slik at resultatet skal bli best mulig. I de nye kontraktene som inngås i år, er det stilt betydelig strengere krav til kvalitetssystemer og kvalitetsplaner, ikke minst i forhold til vinterdriften.

Jeg har bedt Statens vegvesen gjøre en revisjon av standarden for drift og vedlikehold av veger. Et av hovedformålene med revisjonen er å beskrive standarden slik at det blir enklere å utarbeide presise krav til entreprenørene som skal utføre drifts- og vedlikeholdsoppgaver på vegnettet. Som bakgrunn for revisjonen er det også gjennomført undersøkelser for å bestemme hvilket vinterdriftsnivå samfunnet er best tjent med.

En medvirkende årsak til de problemene vi har opplevd i de siste årene er at mange vogntog har for dårlig dekkutrustning i forhold til rådende føreforhold. Dette fører til at de kjører seg fast og stenger vegene for andre trafikanter, men også for brøytemannskapene. For å redusere dette problemet har Samferdselsdepartementet styrket bevilgningene til kontroller både ved landegrenser, ferjekaier og fjelloverganger m.v. Videre har jeg bedt Statens vegvesen vurdere å skjerpe kravene til dekkutrustning på slike kjøretøy. Forslag til innskjerpinger i disse kravene vil bli sendt ut på høring om kort tid. Jeg har også bedt etaten vurdere i større grad å benytte de hjemlene for bruk av midlertidige restriksjoner som står til disposisjon, for eksempel overfor enkelte kjøretøykombinasjoner når forholdene er spesielt vanskelige.

Norge er et vinterland og det vil av og til være værforhold som kan karakteriseres som ekstreme. Det vil ikke være økonomisk forsvarlig å dimensjonere beredskapsnivået slik at det aldri vil kunne oppstå situasjoner som medfører vansker for trafikkavviklingen.