Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:446 (2007-2008)
Innlevert: 09.01.2008
Sendt: 10.01.2008
Besvart: 17.01.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): DN skriver 8. januar at SFT skal starte salg av Kyoto-godkjente klimakvoter rettet mot privatpersoner og organisasjoner. Dette er en virksomhet som også drives av andre organisasjoner. Nye aktører kan tenkes å gå inn i markedet.
Hva er bakgrunnen for at SFT etablerer seg som konkurrent i stedet for å tilby tilsyn og opplysningsvirksomhet rundt de ordninger som allerede tilbys, og hva vil Regjeringen gjøre for å sikre at private organisasjoner får muligheten til å markedsføre slikt kvotekjøp på like vilkår?

Begrunnelse

Direktør i SFT, Ellen Hambro, uttaler til Dagens Næringsliv at "Det er naturlig at vi på vegne av staten bidrar til å etablere en ordning hvor publikum kan ha trygghet for at kvotene de kjøper er godkjent innenfor Kyoto-avtalens strenge regler.".
Det er i dag fullt mulig for organisasjoner og private virksomheter å etablere denne type kvotesalg innenfor Kyoto-avtalens strenge regler. Noen organisasjoner driver i dag med kvotesalg i regi av andre typer ordninger. Ifølge DN vil kvotene som SFT skal selge til publikum komme fra statens egen beholdning av FN-godkjente Kyoto-kvoter.
Daglig leder i Fremtiden i våre hender, Arild Hermstad, gir i artikkelen uttrykk for en viss misnøye med at staten vil etablere en konkurrerende virksomhet på et område hvor private aktører prøver å etablere seg.
Kostnadene ved å administrere ordningen vil påløpe uavhengig av om kvotene selges i statlig eller privat regi. Vanlig administrasjonsgebyr ligger rundt 10 prosent. Ifølge artikkelen skal disse administrasjongebyrene finansieres av staten via SFTs budsjett og ikke fra kvotekjøperne. Dermed vil SFT ha en fordel som andre organisasjoner i dette markedet ikke har.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Miljøverndepartementet har gitt Statens forurensningstilsyn (SFT) i oppdrag å utrede en ordning hvor publikum på en enkelt måte skal kunne slette FN-godkjente kvoter. For hver FN-godkjente kvote som slettes, får land med utslippsforpliktelser under Kyotoprotokollen anledning til å slippe ut ett tonn mindre. Sletting av FN-godkjente klimakvoter fører derfor garantert til reduserte utslipp. Hensikten med en slik ordning vil være å senke terskelen for at privatpersoner, kommuner, fylkeskommuner, bedrifter, organisasjoner og institusjoner frivillig skal bidra til konkrete utslippsreduksjoner gjennom kvotekjøp. I dag er det ulike aktører i og utenfor Norge som tilbyr ulike kvoter, og det synes vanskelig for publikum å kunne forsikre seg om disse faktisk gir reelle utslippsreduksjoner.

SFT har på sin hjemmeside og overfor Miljøverndepartementet presentert en enkel og lite kostnadskrevende løsning som dekker behovet for en lett tilgjengelig ordning. Departementet vurderer nå hvordan ordningen for kjøp og sletting av kvoter skal opprettes og gjennomføres i praksis.