Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:469 (2007-2008)
Innlevert: 14.01.2008
Sendt: 15.01.2008
Besvart: 23.01.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Turnéartister og ansatte ved tivoli og sirkus må i henhold til et rundskriv fra UDI fremlegge komplett turnéliste ved søknad om arbeidstillatelse. De som driver sirkus har imidlertid ikke nødvendigvis en helt komplett turnéliste klar ved begynnelsen av sesongen.
Har Regjeringen vurdert hvorvidt det vil være mer hensiktsmessig å isteden benytte seg av meldeplikt der sirkuset jevnlig melder ifra om reiserute i løpet av året?

Begrunnelse

I UDIs rundskriv 2007-028 av 1. januar 2008 om arbeidstillatelse til musiker, artist, kunstner eller medfølgende nødvendig hjelpepersonell står det at det må fremlegges komplett turnéliste for turnéartister og ansatte ved tivoli og sirkus i forbindelse med søknad om arbeidstillatelse, og at manglende dokumentasjon vil kunne forlenge saksbehandlingstiden eller føre til avslag på søknaden.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det at Utlendingsdirektoratet ønsker framlagt en komplett turneliste ved søknad om arbeidstillatelse for turnéartister og ansatte ved tivoli og sirkus er begrunnet ut fra utlendingsmyndighetenes kontrollhensyn. Turnéartister og ansatte ved tivoli og sirkus er en gruppe arbeidstakere, som til forskjell fra mer ordinære arbeidstakere, arbeider på tvers av politidistriktene, Turnélisten ivaretar utlendingsmyndighetenes behov for å vite hvor denne gruppen for øyeblikket arbeider og oppholder seg. Departementet er kjent med at eventuelle endringer i framlagt turneliste fortløpende meldes til det lokale politidistriktet, og også at sirkusene samarbeider seg i mellom for blant annet å forhindre at flere sirkus oppholder ség i samme område samtidig. Vi har fått opplyst at denne ordningen fungerer utmerket for de aller fleste sirkusene som opptrer Norge.

Det har verken i Arbeids- og inlduderingsdepartementet eller Utlendingsdirektoratet vært drøftet noe alternativ til turneliste eller hvorvidt framleggelse av turneliste bør eller kan erstattes av en såkalt meldeplikt

Det finnes i dagens regelverk heller ingen hjemmel for å gjøre unntak fra kravet om arbeidstillatelse eller innføre en form for meldeplikt for denne gruppen arbeidstakere. Mange av turnéartistene og ansatte ved tivoli og sirkus er fra de nye Ettøandene, Polen og Romania, Disse omfattes av EØS-regelverket og kan med de nye reglene som trådte i kraft 01.01.2008, begynne å arbeide så snart de har fremmet en søknad om arbeidstillatelse ved det lokale politidistriktet For de av turnéartistene og ansatte ved tivoli og sirkus som er såkalte tredjelandsborgere, altså fra land utenfor EU/EØS-området, er det et krav om at arbeidstillatelse foreligger før arbeidet påbegynnes.

Jeg vil vise til at departementet la fram forslag til ny utlendingslov for Stortinget i gor vår, og at det for tiden jobbes med en gjennomgang av forskriftsverket i departementet. Dette innspillet vil bli tatt med i det videre arbeidet med.