Skriftlig spørsmål fra Jan Petersen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:482 (2007-2008)
Innlevert: 16.01.2008
Sendt: 16.01.2008
Besvart: 24.01.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Petersen (H)

Spørsmål

Jan Petersen (H): Det fremgår av oppslag i pressen at Kystvakten i Nord-Norge (KV Nord) legger opp til en 20 prosent nedgang i antallet operative seilingsdøgn i år, og det regnes samtidig med et kutt på 1000 flytimer til maritim overvåkning i 2008.
Hva er statsrådens vurdering av disse forhold, og anser statsråden at dette vil være i tråd med Regjeringens påståtte satsning i nordområdene?

Begrunnelse


Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som beskrevet i St.prp. nr. 1 (2007-2008), vil det i 2008 tas fire kystvaktfartøyer ut av strukturen, og det legges opp til å seile inntil 15 fartøyer. I forbindelse med behandlingen av budsjettet, jf. Innst. S. nr. 7 (2007-2008) uttalte flertallet i komitéen at:

"Disse medlemmer merker seg også at Kystvakten i 2008 må tilpasse aktivitet og seilingsmønster til de nye fartøyene som skal settes i drift og som er noe dyrere å drifte enn de gamle. Disse medlemmer vil imidlertid vise til at dette kompenseres i noen grad av at de nye fartøyene har økt kapasitet og rekkevidde.

Disse medlemmer har videre merket seg at produksjonen i Kystvakten måles bl.a i antall patruljedøgn, men at patruljedøgn alene imidlertid sier lite om effekten av Kystvaktens arbeid. Disse medlemmer er derfor enige i at rett kontroll på rett sted til rett tid også avhenger av det totale situasjonsbildet og beslutningsgrunnlaget som etableres bl.a gjennom overvåkning, og at Luftforsvarets maritime patruljefly er en viktig del av Kystvaktens virksomhet".

Kystvakten leverte i 2007 totalt 4769 patruljedøgn. Den reduksjonen i Kystvaktens struktur som ble beskrevet i St.prp. nr. 1 (2007-2008), medfører noe færre patruljedøgn i 2008. Plantallene, slik de foreligger i dag, indikerer at antall patruljedøgn i år vil bli ca. 4170. Disponeringen av kystvaktfartøyene i 2008 vil være i tråd med regjeringens prioritering av nordområdene, og Kystvaktens program for 2008 legger opp til en relativ styrking av ytre kystvakt i nord sammenlignet med 2007.

Når det gjelder spørsmålet om reduksjon i flytimer i 2008, er de omtalte timene relatert til det kjøp av flytimer som Kystvakten foretar fra et firma lokalisert på Svalbard. Dette berører således ikke Luftforsvarets maritime patruljefly. Forsvaret vil foreta en helhetlig vurdering av hvordan budsjettrammen for kapittel 1790 Kystvakten best kan utnyttes for å løse oppgavene, herunder tilstedeværelse i nord.

Jeg synes det er viktig å fremheve at Kystvaktens struktur gjennomgår en meget positiv kvalitetsheving, som bidrar til å utvikle Kystvakten til å bli mer moderne og effektiv i sin innretning og organisering. Fra ultimo 2008 og frem til medio 2009 innfases tre fartøyer i Barentshav-klassen. Disse vil da erstatte eldre fartøyer. Dette vil gi økt kapasitet til overvåking av og tilstedeværelse i de nordlige havområder.

Kystvakten er, sammen med andre operative kapasiteter, som bl.a. satellitter, maritime patruljefly og kystradarkjeden, en viktig bidragsyter for å etablere oversikt over den maritime virksomheten. Evnen til å etablere denne oversikten gir grunnlag for å prioritere maritim tilstedeværelse. Slik prioritering øker Kystvaktens effektivitet til å løse sine primære oppgaver.

Videre vil de nye fartøyene i indre kystvakt (Nornen-klassen) få levert hurtiggående farkoster om bord, noe som vil øke aksjonsradiusen for disse fartøyene. Alle de nye fartøyene har generelt bedre slepekapasitet, bedre kapasitet til oppsamling av oljeutslipp, og moderne operasjonsrom for å lede større operasjoner, eksempelvis redningsaksjoner. De nye spesialbygde fartøyene er derfor i bedre stand til å løse et bredere spekter av kystvaktoppgaver enn fartøyene som har vært innleid tidligere.