Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:494 (2007-2008)
Innlevert: 18.01.2008
Sendt: 18.01.2008
Besvart: 24.01.2008 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Ved innføringen av den nye reindriftsloven skulle det innføres en bedre kontroll med reintallet, slik at dette kom på et økologisk og bærekraftig riktig nivå. Samtidig ser vi også at reineierne overrapporterer tap for å få høyere erstatning. Mye tyder på at situasjonen i reinnæringen fortsetter som før og at den nye loven foreløpig har hatt liten virkning.
Kan statsråden redegjøre for hvordan han har brukt og vil bruke den nye reindriftsloven slik at Stortingets intensjoner vil bli fulgt opp?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Den nye reindriftsloven trådte i kraft 1. juli 2007. Loven har mange og viktige endringer når det gjelder ressursforvaltningen i reindriften. Et viktig prinsipp er at reindriften selv må ta et større ansvar for en bærekraftig utvikling samtidig som at myndighetene ivaretar sitt overordnede ansvar. Dette innebærer bl.a. at prosessen knyttet til fastsettelse av reintall endres. Videre har loven bestemmelser som gir langt bedre muligheter enn tidligere til å sanksjonere overfor de som ikke retter seg etter de vedtak som fattes.

Det viktigste redskapet i den nye loven er bruksregler. Distriktsstyret skal utarbeide bruksregler for det enkelte reinbeitedistrikt. Bruksreglene skal inneholde bestemmelser om beitebruk som fastslår at distriktets reineiere gjennom beitebruksreglene skal sikres tilgang til nødvendige beiter basert blant annet på tradisjonell utøvelse av reindrift på arealene og rasjonell bruk.

Bruksreglene skal også inneholde bestemmelser om reintall. Reintallet skal fastsettes på siidanivå med basis i det beitegrunnlag som siidaen disponerer. Distriktsstyrets forslag til bruksregler skal sendes områdestyret for godkjenning. Forslag til øvre reintall skal imidlertid legges frem for reindriftsstyret til endelig avgjørelse. Distriktsstyret skal gjøre nærmere rede for de drifts- og beitemessige vurderinger som ligger til grunn for det fastsatte reintallet.

For å få en så god og enhetlig prosess som mulig i forhold til reintallsfastsettelsen, er det satt i gang et arbeid med utarbeidelse av økologiske kriterier som kan fungere som "veivisere" og holdepunkter på alle nivåer (siida, distriktsstyret, områdestyret og reindriftsstyret). Dette vil også bidra til at de ulike nivåer kommuniserer med "samme språk" i størst mulig grad. Arbeidet er en oppfølging av det som har kommet til uttrykk i Ot.prp. nr. 25 (2006-2007) punkt 8.18 siste avsnitt.

Departementet er nå i ferd med å sette sammen en arbeidsgruppe. Ved brev av 15. november 2007 ble Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) invitert til å delta og foreslå 6 representanter, en fra hvert reinbeiteområde. Foruten NRLs representanter, vil gruppen bestå av 2-3 forskere, samt forvaltningen. Gruppen er gitt følgende mandat:

"I henhold til den nye loven gis reindriften nå selv et ansvar for fastsettelse av øvre reintall i forbindelse med utforming av distriktets bruksregler. Bruksreglene skal sikre en økologisk bærekraftig utnytting av beiteressursene. Distriktsstyret skal på selvstendig grunnlag gjøre rede for de drifts- og beitemessige vurderinger som ligger til grunn for det fastsatte reintallet. Distriktsstyrets vedtak sendes til endelig stadfesting og godkjenning i Reindriftsstyret. Arbeidsgruppen bes komme med forslag på kriterier/indikatorer som skal bidra til en god og effektiv ressursforvaltning. Kriteriene/indikatorene skal fungere som en veiledende momentliste og et korrektiv for distriktsstyrene og myndighetene i forbindelse med fastsetting av reintall. Det må presiseres at kriteriene/indikatorene ikke skal være en ny metode for fastsetting av reintall fra myndighetenes side."

Gruppen forutsettes å være ferdig med sitt arbeid i løpet av mars 2008. Resultatet av dette arbeidet vil da være et viktig holdepunkt når de nye distriktsstyrene skal fastsette reintallet, samt for myndighetenes arbeid med godkjenning. Det er de nye distriktsstyrene som skal utarbeide og fastsette bruksregler for distriktet. Til orientering kan det opplyses om at det er gitt pålegg om at det skal velges distriktsstyrer etter reglene i ny lov innen 1. juli d.å.

Som det fremgår av ovennevnte, har vi i betydelig grad å gjøre med forholdsvis omfattende prosesser. Dette er prosesser som vil kunne kreve noe tid. Det vil imidlertid være helt avgjørende for arbeidet med å legge til rette for en økologisk bærekraftig reindrift at det gjøres et grundig arbeid på alle nivåer, slik at vi får et sluttresultat som har den nødvendige forankring faglig og næringsmessig. Inntil disse prosessene er sluttført, vil de reintall som er fastsatt i henhold til den tidligere loven fortsatt gjelde. Dette følger av overgangsbestemmelser gitt i forbindelse med ikrafttredelsen av den nye loven.

Dette betyr at ressursforvaltningen i reindriften er noe Landbruks- og matdepartementet følger opp og prioriterer høyt.